Tiểu luận: THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN MỸ

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN MỸ
THUÛ TUÏC PHAÂN TÍCH AÙP DUÏNG TRONG
KIEÅM TOAÙN BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TAÏI
COÂNG TY KIEÅM TOAÙN MYÕ
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN MỸ:
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KIỂM
TOÁN MỸ (AA):1.
Giới thiệu về công ty:
2.
Quá trình hình thành và phát triển:
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:III. NGUYÊN TẮC, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA AA:
1. Nguyên tắc hoạt động:2. Mục tiêu hoạt động của AA:3. Phương hướng hoạt động:
IV. ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN:V. NHỮNG DỊCH VỤ DO AA CUNG CẤP
1. Kiểm toán và thẩm định:2. Tư vấn quản lý – Đầu tư – Tài chính – Kế toán và Thuế:3. Dòch vuï nguoàn nhaân löïc vaø ñaøo taïo keá toaùn vieân:4. Một số dịch vụ tin học:
CHƯƠNG II : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN
I. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG VÀ VAI TRÒ CỦA THỦ TỤC PHÂN TÍCH:
1.
Khái niệm:
2.
Vai trò của thủ tục phân tích:
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH:
1.
Phân tích tính hợp lý:
1.1.
Khái niệm:
1.2.
Ưu điểm:
1.3.
Nhược điểm:
1.4.
Tiến trình thực hiện phân tích tính hợp lý:
Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp nói chung là một trong những lĩnh vực rất quan trọng không những được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn rất nhiều
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©