Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần May Thăng Long

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần May Thăng Long
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp


2
Bµi b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 phÇn:
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty
II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l−¬ng t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn May
Th¨ng Long
III. Mét sè gi¶i ph¸p vµ ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn
l−¬ng t¹i c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long.
phần 1. khái quát chung về công ty. phần 2. thực trạng công tác kế toán tiền lương tại công ty. phần 3. một số giải pháp và đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©