Tác động của hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đến dịch vụ tài chính kế toán tại VN

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tác động của hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đến dịch vụ tài chính kế toán tại VN
KILOBOOKS.COM
Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú


2
1.4. Quan ®iÓm më cöa vµ triÓn väng ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng b¶o hiÓm.................................................................................................. 33
2. DÞch vô kiÓm to¸n vµ t− vÊn thuÕ .......................................................... 36
2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña ngµnh vµ mét sè v¨n b¶n ph¸p luËt, chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña ngµnh ........................................... 38 2.2. Tæng quan dÞch vô kiÓm to¸n kÕ to¸n vµ t− vÊn thuÕ ...................... 39 2.3. Ph¹m vi vµ quy m« cña thÞ tr−êng kiÓm to¸n ViÖt Nam. ................ 41 2.4. §¸nh gi¸ s¬ bé vµ quan ®iÓm vÒ héi nhËp thÞ tr−êng dÞch vô kiÓm to¸n kÕ to¸n.................................................................................... 44
III. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt Nam – Hoa Kú
®èi víi tõng lÜnh vùc nghiªn cøu ............................................................... 46
1. §èi víi dÞch vô b¶o hiÓm....................................................................... 46
1.1. T¸c ®éng cña c¸c cam kÕt b¶o hiÓm trong HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú ®èi víi hÖ thèng ph¸p lý vµ c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n−íc................................................................................................. 46 1.2. T¸c ®éng cña cam kÕt b¶o hiÓm trong HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú ®èi víi thÞ tr−êng b¶o hiÓm .................................... 51
2. §èi víi dÞch vô kiÓm to¸n kÕ to¸n vµ t− vÊn thuÕ ................................. 57
2.1. T¸c ®éng ®èi víi khu«n khæ hÖ thèng ph¸p luËt, chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh vµ ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n−íc trong lÜnh vùc kiÓm to¸n kÕ to¸n vµ t− vÊn thuÕ.......................................................................................... 57 2.2. T¸c ®éng tíi thÞ tr−êng .................................................................... 59
ch−¬ng III: c¸c gi¶i ph¸p nh»m tu©n thñ c¸c cam kÕt trong
hiÖp ®Þnh ................................................................................................................... 68
I. Gi¶i ph¸p ®èi víi dÞch vô b¶o hiÓm....................................................... 68
1. Gi¶i ph¸p vµ khuyÕn nghÞ viÖc ®iÒu chØnh hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy qu¶n lý ngµnh b¶o hiÓm............................................................................. 68
1.1. ¸p dông song ph−¬ng hay ®a ph−¬ng ? ........................................... 68
1.2. Quy ®Þnh thËn träng......................................................................... 70 1.3. T¨ng c−êng hÖ thèng b¶o vÖ kh¸ch hµng ........................................ 70
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việt Nam đang trong tiến trình gia nhập WTO mà các vấn đề được quy định trong hiệp định thương mại VN-HK còn phản ánh trực tiếp đến các quy định trong hệ thống
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©