Quan hệ thương mại và đầu tư Pháp - Việt . thực trạng và triển vọng

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Quan hệ thương mại và đầu tư Pháp - Việt . thực trạng và triển vọng
KILOBOOKS.COM

Môc lôc

LêI NãI §ÇU

1

CH¦¥NG 1: KH¸I QU¸T VÒ QUAN HÖ PH¸P - VIÖT
3
I. Kh¸i qu¸t vÒ n−íc Ph¸p
3
1. VÒ vÞ trÝ ®Þa lý vµ d©n sè
3
2. VÒ chÕ ®é chÝnh trÞ

3
3. VÒ tiÒm lùc kinh tÕ

7
II. Sù cÇn thiÕt cña viÖc ph¸t triÓn quan hÖ hîp t¸c Ph¸p - ViÖt
11
1. VÒ phÝa Ph¸p

11
2. VÒ phÝa ViÖt Nam

12
III. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn quan hÖ hîp t¸c Ph¸p - ViÖt

13
1. Giai ®o¹n tr−íc n¨m 1973
13
2. Giai ®o¹n tõ n¨m 1973 tíi nay15
IV. N¨m lÜnh vùc hîp t¸c cÇn ®−îc chó träng trong viÖc ph¸t triÓn quan hÖ
hîp t¸c Ph¸p - ViÖt
21

ch¬ng 2: quan hÖ th−¬ng m¹i vµ ®Çu t−
25
ph¸p - viÖtI. ThuËn lîi vµ khã kh¨n cña quan hÖ th−¬ng m¹i vµ ®Çu t−
25
Ph¸p - ViÖt1. ThuËn lîi


25
2. Khã kh¨n


30
II. Thùc tr¹ng cña quan hÖ th−¬ng m¹i Ph¸p - ViÖt

32
1. Kim ng¹ch bu«n b¸n hai chiÒu32
2. C¬ cÊu c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña ViÖt Nam sang
34
Ph¸p
3. C¬ cÊu c¸c mÆt hµng nhËp khÈu tõ Ph¸p


40
III. Quan hÖ ®Çu t− trùc tiÕp Ph¸p - ViÖt44
1. H×nh thøc ®Çu t−

45
2. LÜnh vùc ®Çu t−

46
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát về quan hệ Pháp Việt. chương 2. quan hệ thương mại và đầu từ Pháp Việt. chương 3. các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư P
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©