Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - EU

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - EU
KILOBOOKS.COM
Lª Thu H»ng Quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam - EU

2

Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: T¸c gi¶ chñ yÕu sö dông ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö,
kÕt hîp víi c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, thèng kª so s¸nh, ®èi chiÕu tæng hîp,… ®Ó lµm s¸ng tá c¸c vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu.
Ph¹m vi nghiªn cøu Kho¸ luËn chØ tËp trung nghiªn cøu mét lÜnh vùc ®ã lµ th−¬ng m¹i hµng
ho¸ trong quan hÖ víi EU, kh«ng nghiªn cøu quan hÖ th−¬ng m¹i dÞch vô. Sù kh¶o cøu cña kho¸ luËn ®−îc tËp trung vµo kho¶ng thêi gian tõ 1995 ®Õn nay vµ dù b¸o triÓn väng ®Õn n¨m 2010.
KÕt cÊu cña kho¸ luËn: Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung ®−îc chia thµnh 3 ch−¬ng: Ch−¬ng 1: Kh¸i qu¸t vÒ EU vµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng tíi quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam - EU. Ch−¬ng 2: Quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam – EU giai ®o¹n 1995 - 2001 Ch−¬ng 3: TriÓn väng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy quan hÖ
th−¬ng m¹i ViÖt Nam – EU.

T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o h−íng dÉn ThS. Bïi ThÞ Lý, c¸c
thÇy c« gi¸o tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng, c¸c c¸n bé Trung t©m nghiªn c−ó Ch©u ¢u cïng mét sè b¹n bÌ trong suèt thêi gian qua ®· tËn t×nh gióp ®ì, chØ b¶o, ®ãng gãp mét phÇn to lín cho viÖc hoµn thµnh kho¸ luËn nµy.
MÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc, nh−ng do sù h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian còng
nh− tr×nh ®é, n¨ng lùc chñ quan nªn ch¾c ch¾n bµi kho¸ luËn nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ. RÊt mong nhËn ®−îc sù th«ng c¶m vµ nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c¸c c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi nµy ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Th¸ng 4/2003
Sinh viªn thùc hiÖn
Lª Thu H»ng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát về RU và những nhân tố tác động tới quan hệ Việt Nam - EU. chương 2. quan hệ thương mại VN-EU. chương 3. triển vọng và một số giải pháp đẩy
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©