Đề án: thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của VN trong điều kiện thực hiện lộ trình AFTA-CEPT

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đề án: thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của VN trong điều kiện thực hiện lộ trình AFTA-CEPT
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n Kinh tÕ Th−¬ng M¹i
Khoa Th−¬ng M¹i- Tr−êng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n
2
2.

Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu thóc ®Èy xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong ®iÒu
kiÖn thùc hiÖn lé tr×nh AFTA-CEPT .............................................................. 37

2.1.

N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng ho¸................................... 38

2.2.

ChuyÓn dÞch c¬ cÊu xuÊt khÈu theo h−íng n©ng cao tû träng c¸c mÆt
hµng chÕ biÕn............................................................................................... 39

2.3.

Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé vµ cung cÊp th«ng tin ......... 40

3.

Mét sè kiÕn nghÞ víi nhµ n−íc . .............................................................. 41

3.1.

Hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch ...................................................... 41

3.2.

Thèng nhÊt c¸c tiªu chuÈn quèc gia cña ViÖt Nam, ®¸p øng ®−îc vµ
hµi hoµ víi c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ............................................................... 46

KÕt luËn ............................................................................................................... 48

Tµi liÖu tham kh¶o.............................................................................................. 49


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong thời đại ngày nay, mở cửa và hội nhập kinh tế là 1 yêu cầu tất yếu của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©