Đề án: chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta trong giao đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đề án: chính sách xóa đói giảm cùng kiệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta trong giao đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM


2
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu ................................................................................................................. 5
Ch−¬ng I

Cë së lý luËn vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi vµ vÊn ®Ò nghÌo ®ãi, chÝnh
s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®èi víi ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè ë n−íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay ..............................................................................................................7 I C¬ së lý lu©n vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi ...............................................................7 1 C¸c kh¸i niÖm ¬ b¶n vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi ...................................................7
1.1 Kh¸i niÖm vÒ chÝnh s¸ch .......................................................................................7 1.2 Kh¸i niÖm vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi ................................................................7 2 §Æc tr−ng c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch kihn tÕ x· héi.......................................................7 3 Gi¶i ph¸p vµ c«ng cô cña cña chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi..........................................8 3.1 Gi¶i ph¸p c¶u chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi................................................................8
3.2 Nh÷ng nhãm c«ng cô cña chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi ............................................8 4 Vai trß cña chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi.......................................................................9 II VÊn ®Ò nghÌo ®ãi ....................................................................................................9 1 C¸c quan ®iÓm tiÕp cËn vÊn ®Ò nghÌo ®ãi................................................................9 1.1 Theo c¸ch tiÕp cËn hÑp ..........................................................................................9 1.2 Theo c¸ch tiÕp cËn réng ......................................................................................10
2 C¸c quan ®iÓm ®¸nh gi¸ vÒ møc nghÌo ®ãi hiÖn nay.............................................11 2.1 Quan ®iÓm cña Ng©n hµng thÕ giíi(WB) ............................................................11 2.2 Quan ®iÓm cña tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (ILO)..................................................12 2.3 Quan ®iÓm c¶u tæng côc thèng kª ViÖt Nam ......................................................12 2.4 Quan ®iÓm cña bé lao ®éng th−¬ng binh vµ x· héi.............................................12
2.5 C¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ vÒ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò phóc lîi x· héi....................................................................................................................13 2.5.1 Ph−¬ng ph¸p ®−êng cong Lorenz.....................................................................13 2.5.2 Ph−¬ng ph¸p chØ sè nghÌo khã.........................................................................14 III ChÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®èi víi ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè n−íc ta
hiÖn nay .....................................................................................................................14 1 Kh¸i niÖm, môc tiªu, ®èi t−îng cña chÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ....................14 2 Nh÷ng chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cho ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè ë n−íc ta hiÖn nay .............................................................................................................................15 2.1 Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn, n«ng th«n, thuû lîi, giao th«ng ..................................15 2.1.1 Ch−¬ng tr×nh vÒ thuû lîi, giao th«ng ...............................................................15
2.1.2 Ch−¬ng tr×nh ®Þnh canh ®Þnh c− .......................................................................15 2.1.3 Ch−¬ng tr×nh t− vÊn, dÞch vô, chuyÓn giao khoa häc kü thuËt.........................15 2.2 Ch−¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm ........................................................................15 2.3 Ch−¬ng tr×nh tÝn dông .........................................................................................15 2.4 Ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc, y tÕ víi môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ...........................16
2.4.1 Ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc......................................................................................16 2.4.2 Ch−¬ng tr×nh y tÕ..............................................................................................16 2.5 Ch−¬ng tr×nh quèc gia sè 06/CP .........................................................................17 2.6 Ch−¬ng tr×nh hç trî nh÷ng d©n téc ®Æc biÖt khã kh¨n ........................................17 2.7 Ch−¬ng tr×nh b¶o vÖ m«i tr−êng .........................................................................17
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nghiên cứu chính sách xóa đói giảm nghèo và tác động của chính sách đo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về thực trạng nghèo đói ở vùn
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©