Đề án: Thực trạng và những giải pháp cho công tác quy hoạch sử dụng đất

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đề án: Thực trạng và những giải pháp cho công tác quy hoạch sử dụng đất
KILOBOOKS.COM

2
Ch−¬ng I
Lý luËn chung vÒ ®« thÞ , ®« thÞ ho¸, ®Êt ®« thÞ vµ sù
biÕn ®éng cña ®Êt ®« thÞ trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸

1.1. Mét sè kh¸i niÖm vÒ ®« thÞ

§« thÞ lµ mét kh«ng gian c− tró cña céng ®ång ng−êi sèng tËp trung vµ
ho¹t ®éng trong nh÷ng khu vùc kinh tÕ phi n«ng nghiÖp.

§« thÞ lµ n¬i tËp trung d©n c−, chñ yÕu lµ lao ®éng phi n«ng nghiÖp
sèng vµ lµm viÖc theo kiÓu thµnh thÞ.

§« thÞ lµ ®iÓm tËp trung d©n c− víi mËt ®é cao, chñ yÕu lµ lao ®éng phi
n«ng nghiÖp, cã c¬ së h¹ tÇng thÝch hîp, lµ trung t©m tæng hîp hay trung t©m
chuyªn ngµnh cã vai trß thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¶ n−íc, cña
mét miÒn l·nh thæ, mét tØnh, mét huyÖn, mét vïng trong tØnh hoÆc trong huyÖn.

Kh¸i niÖm vÒ ®« thÞ cã tÝnh t−¬ng ®èi do sù kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi, hÖ thèng d©n c− mµ mçi n−íc cã quy ®Þnh riªng tuú theo
yªu cÇu vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña m×nh. Song phÇn nhiÒu ®Òu thèng nhÊt lÊy
hai tiªu chuÈn c¬ b¶n:
- Quy m« vµ mËt ®é d©n sè: Quy m« trªn 2000 ng−êi sèng tËp trung,
mËt ®é trªn 3000 ng−êi/km
2
trong ph¹m vi néi thÞ.

- C¬ cÊu lao ®éng: Trªn 65% lao ®éng lµ phi n«ng nghiÖp.

Nh− vËy, ®« thÞ lµ c¸c thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn, thÞ tø cã sè d©n tõ
2000 ng−êi trë lªn vµ trªn 65% lao ®éng lµ phi n«ng nghiÖp.

ViÖt Nam quy ®Þnh ®« thÞ lµ nh÷ng thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn, thÞ tø víi
tiªu chuÈn vÒ quy m« d©n sè cao h¬n, nh−ng c¬ cÊu lao ®éng phi n«ng nghiÖp
thÊp h¬n. §iÒu ®ã xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm n−íc ta lµ mét n−íc ®«ng d©n, ®Êt
kh«ng réng, ®i tõ mét n−íc n«ng nghiÖp lªn chñ nghÜa x· héi
1.2. Kh¸i niÖm vÒ ®« thÞ ho¸

§« thÞ ho¸ chøa ®ùng nhiÒu hiÖn t−îng vµ biÓu hiÖn d−íi nhiÒu h×nh
thøc kh¸c nhau, v× vËy cã thÓ nªu kh¸i niÖm d−íi nhiÒu gãc ®é
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đô thị hóa với tốc độ ngày càng cao là xu thế tất yếu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©