Một số vấn đề về đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Một số vấn đề về đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ
KILOBOOKS.COM

2
ChÝnh v× vËy, em ®· chän ®Ò tµi :" Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®Çu t− ph¸t triÓn
c«ng nghiÖp vïng KTT§ B¾c Bé"
lµm luËn v¨n ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ t×nh
h×nh ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña mét vïng kinh tÕ quan träng cña c¶
n−íc. LuËn v¨n gåm ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I:

Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t− ph¸t triÓn
c«ng nghiÖp vïng KTT§ B¾c Bé.

Ch−¬ng II :
Thùc tr¹ng ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vïng
KTT§ B¾c Bé.
Ch−¬ng III
:
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t−
ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vïng KTT§ B¾c Bé.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS.Tõ Quang Ph−¬ng ®· tËn t×nh
h−íng dÉn vµ söa ch÷a ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh luËn v¨n. Em xin c¶m ¬n c¸c
c« b¸c ë Vô Kinh tÕ §Þa ph−¬ng vµ L·nh thæ - Bé KH-§T, ®Æc biÖt lµ sù h−íng dÉn trùc tiÕp cña TS.Ph¹m Thanh T©m ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh t×m tµi liÖu vµ chØnh söa luËn v¨n cho hîp lý.
Em rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o h−íng dÉn,
c¸c c« b¸c trªn Vô vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn luËn v¨n, ®¸p øng tèt h¬n néi dung vµ môc ®Ých nghiªn cøu.
Sinh viªn
NguyÔn Thuú Th−¬nghttp://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của từng vùng
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©