Tiểu luận: Phân tích những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật trước MÁc

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Phân tích những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật trước MÁc
KILOBOOKS.COM
TiÓu luËn TriÕt häc
B. Néi dung

1. Chñ nghÜa duy vËt tr−íc m¸c
Chñ nghÜa duy vËt lµ mét trong hai tr−êng ph¸i c¬ b¶n cña triÕt häc.
XuÊt hiÖn ngay tõ thêi cæ ®¹i khi triÕt häc míi b¾t ®Çu h×nh thµnh. Tõ ®ã ®Õn
nay lÞch sö ph¸t triÓn cña nã lu«n g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña khoa häc vµ thùc tiÔn. Nã ®· tr¶i qua nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh−ng ®Òu thèng nhÊt víi nhau ë chç coi vËt chÊt lµ c¸i cã tr−íc vµ c¸i quyÕt ®Þnh ý thøc, ®Ò xuÊt ph¸t tõ b¶n th©n thÕ giíi ®Ó gi¶i thÝch thÕ giíi.
LÞch sö chñ nghÜa duy vËt ph¸t triÓn qua nhiÒu thêi kú vµ ngµy cµng
hoµn thiÖn, trë thµnh mét néi dung quan träng trong chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ ®−îc vËn dông rÊt nhiÒu trong c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng. B©y giê ta sÏ nghiªn cøu tõng thêi k× lÞch sö ph¸t triÓn cña nã.
1.1. H×nh th¸i duy vËt chÊt ph¸c ng©y th¬ thêi cæ ®¹i
Quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt thêi kú nµy nãi chung lµ ®óng ®¾n
nh−ng mang tÝnh ng©y th¬ chÊt ph¸c v× chñ yÕu dùa vµo quan s¸t trùc tiÕp, ch−a dùa vµo c¸c thµnh tùu cña c¸c bé m«n khoa häc chuyªn ngµnh v× lóc ®ã
ch−a ph¸t triÓn.
1.1.1. Chñ nghÜa duy vËt
Ên §é cæ ®¹i
ë Ên §é, chñ nghÜa duy vËt xuÊt hiÖn t−¬ng ®èi sím vµ mang nh÷ng nÐt
®éc ®¸o, tËp trung ë mét sè tr−êng ph¸i sau:
1.1.1.1. Tr−êng ph¸i Sam Khuya
Vµo thêi gian ®Çu, triÕt lý Samkhuya kh«ng thõa nhËn "tinh thÇn vò trô
tèi cao" phñ nhËn sù tån t¹i cña thÇn. Ng−îc l¹i nã kh¼ng ®Þnh thÕ giíi nµy lµ thÕ giíi vËt chÊt. §· gi¶i thÝch mäi vËt cña thÕ giíi lµ kÕt qu¶ cña sù thèng nhÊt ba yÕu tè. §ã lµ Sativa (sù trong s¸ng), Tamas (tÝnh ú thô ®éng) vµ Rajas
(kÝch thÝch ®éng). Khi 3 yÕu tè nµy ë tr¹ng th¸i c©n b»ng th× vËt chÊt ®Çu tiªn ch−a biÓu hiÖn nh−ng khi c©n b»ng bÞ ph¸ vì th× sinh thµnh v¹n vËt cña vò trô.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hạt nhân lý luận trong triết học mác lê nin là chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng là những phát sinh lớn nhất của Mác Awnghen và được Lê nin kế tục phát triển
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©