Tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước là nhân tố quan trọng để hình thành và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước là nhân tố quan trọng để hình thành và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta
KILOBOOKS.COM

Vai trß kinh tÕ cña Nhµ n−íc
2
2
Néi dung
A.Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña vai trß kinh tÕ cña Nhµ nuíc nãi chung:
I.LÞch sö ra ®êi vµ vai trß kinh tÕ cña Nhµ nø¬c Tõ khi

ra ®êi ®Õn nay, Nhµ n−íc lu«n lµ trung t©m cña nh÷ng cuéc ®Êu
tranh chÝnh trÞ. C¸c thÕ lùc ®¶ng ph¸i bao giê còng ®Æt môc tiªu cao nhÊt cña m×nh lµ giµnh lÊy chÝnh quyÒn Nhµ n−íc. Cã nhiÒu quan ®iÓm quan niÖm kh¸i
qu¸t vÒ nguån gèc vµ vai trß cña Nhµ nuíc nh−ng ®a sè hä ®Òu ®−a trªn c¸c nÒn t¶ng lµ thÇn tÝnh. ý ®å chÝnh trÞ cña giai cÊp bãc lét, ®¶ng ph¸i …nªn ch−a
nªu ra ®uîc ®óng vµ chÝnh x¸c nguån gèc còng nh− vai trß cña Nhµ nuíc.

1.LÞch sö ra ®êi cña Nhµ n−íc:
Theo chñ nghÜa Mac- Lenin th× Nhµ n−ícc ra ®åi tõ nguyªn nh©n kinh tÕ,
nã lµ s¶n phÈm cña m©u thuÉn giai cÊp kh«ng thÓ ®iÒu hoµ trong x· héi cã ®èi kh¸ng giai cÊp. Lenin cho r»ng Nhµ nuíc lµ mét bé m¸y dïng ®Ó duy tr× sù
thèng trÞ cña giai cÊp nµy víi giai cÊp kh¸c. Nhµ nuíc lµ c«ng cô b¶o vÖ quyÒn lîi cña giai cÊp thèng trÞ mµ truíc hÕt lµ quyÒn lîi kinh tÕ.
BÊt cø tÝnh chÊt vµ ®Æc tr−ng nµo cña mét nhµ míi ®Òu phï hîp víi ý chÝ
cña giai cÊp thèng trÞ. Nhµ nuíc lµ s¶n phÈm cña giai cÊp th«ng trÞ vÒ kinh tÕ vµ
muèn hîp ph¸t ho¸ sù thèng trÞ ®ã. Nh−ng kh«ng ph¶i Nhµ nøoc phô thuéc vµo ý trÝ chñ quan cña giai cÊp thèng trÞ mµ ph¶i phô thuéc vµo tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é
cña lùc l−îng s¶n xuÊt. LÞch sö ®· chøng minh, do sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt, loµi ng−êi ®·4 lÇn thay ®æi quan hÖ s¶n xuÊt g¾n liÒn víi bèncuéc c¸ch
m¹ng x· héi dÉn ®Õn sù ra ®¬×− nèi tiÕp nhÇu cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña lÞch sö víi 5 h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi. C«ng x·
nguyªn thuû, chiÕm h−ò n« lÖ, phong kiÕn, t− b¶n chñ nghÜa lµ 4 kiÓu Nhµ nuíc kh¸c nhau. Nhµ nuíc chñ n« lµ h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi chiÕm h÷u n« lÖ. §©y lµ
kiÓu nhµ nuíc dÇn lªn cao trong lÞch sö.
“ Nhµ nuíc phong kiÕn g¾n liÒn víi h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi phong
kiÕn”
+ Nhµ nuíc t− s¶n g¾n liÒn víi h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi t− b¶n chñ nghÜa.
Mac ®· nhÊn m¹nh r»ng ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña lùc l−îng s¶n
xuÊt , giai cÊp t− s¶n ®x t¹o ra cho nh©n lo¹i mét lùc l−äng míi cña c¸c vËt chÊt b»ng tÊt c¶ c¸c x· héi truíc céng l¹i.
+ Nhµ nøoc XHCN g¾n liÒn víi h×nh th¸i kinh tÕ XHCN. Nhµ nuíc
XHCN cã b¶n chÊt hoµn toµn víi kiÓu nhµ nuíc bãc lét kÓ trªn . Nã tån t¹i trªn
c¬ së nguyªn t¾c c«ng h÷u nh÷ng t− liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu vµ lao ®éng tù nguyÖn . §ã lµ s¶n phÈm cña nh©n d©n lao ®éng, nh»m thùc hiÖn sø mÖnh lÞch
sö lµ x©y dùng mét x· héi kh«ng cßn ¸p bøc, kh«ng cßn giai cÊp.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
A. Sự cần thiết khách quan của vai trò kinh tế của nhà nước nói chung. I. Lịch sử ra đời và vai trò kinh tế của nhà nước
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©