Giá trị thặng dư, các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Giá trị thặng dư, các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
KILOBOOKS.COM2
d¹n chän ®Ò tµi: Gi¸ trÞ thÆng d− - C¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ
thÆng d− cho bµi tiÓu luËn cña m×nh.
Do thêi gian cã h¹n, nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ nhÊt
®Þnh. VËy t«i kÝnh mong c¸c quÝ thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó bµi
viÕt ®−îc hoµn chØnh h¬n.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Lý luận về giá trị thặng dư. 1. Sự chuyển hóa tiền tệ thành tư bản
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©