Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành mía đường Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành mía đường Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới
KILOBOOKS.COM
- 2 -

MỤC - LỤCTrang
MỤC LỤC .........................................................................................
BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................... DANH MỤC CÁC BẢNG.................................................................

LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................
1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ........................
1.1 Khái niệm, vai trò của tài chính doanh nghiệp .............................
4
1.1.1 Tài chính doanh nghiệp ........................................................
4
1.1.2 Vai trò của tài chính doanh nghiệp .......................................
4
1.1.3 Các nguồn vốn của doanh nghiệp .........................................
5
1.1.3.1 Vốn chủ sở hữu ............................................................
5
1.1.3.2 Vốn đi vay ...................................................................
6
1.1.3.3 Các nguồn vốn khác ....................................................
7
1.2 Cấu trúc tài chính doanh nghiệp ...................................................
8
1.2.1 Cấu trúc tài chính và cấu trúc vốn .......................................
8
1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp
9
1.2.2.1 Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần ...........................................
9
1.2.2.2 Rủi ro .......................................................................... * Rủi ro kinh doanh ............................................................ * Rủi ro tài chính ...............................................................
101011
1.2.2.3 Chính sách thuế ..........................................................
12
1.2.2.4 Chi phí phá sản ...........................................................
12
1.2.2.5 Chi phí sử dụng vốn ....................................................
12
1.2.2.6 Chánh sách phân phối .................................................
14
1.2.2.7 Quyết định đầu tư, ảnh hưởng yếu tố ngành với cấu trúc tài chính .......................................................................................
15
1.2.3 Xu hướng cấu trúc tài chính doanh nghiệp ở các nước phát triển
.....................................................................................................
15
1.3 Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp ..............................................
16
1.3.1 Tái cấu trúc tài chính ...........................................................
16
1.3.2 Các hình thức tái cấu trúc tài chính DN trong nền kinh tế thị trường ........................................................................................... a/ Sáp nhập ........................................................................ b/ Hợp nhất ........................................................................ c/ Mua lại ........................................................................... d/ Tán phát cổ phần ............................................................
17
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Với điều kiện là một quốc gia có tiềm năng về đất trồng mía và có khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài để phát triển ngành mía đường, vừa để đáp ứng nhu cầu t
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©