Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà thành

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà thành
2
phủ, tiền thân là Chi nhánh kiến thiết Thành phố Hà Nội, một đơn vị được nhà
nước giao nhiệm vụ nhận vốn từ ngân sách nhà nước để cho các dự án đầu tư
xây dựng cơ bản vay, quản lí vốn kiến thiết cơ bản từ nguồn vốn ngân sách
nhà nước. Lúc đó, chi nhánh mới chỉ được tổ chức gồm 8 chi nhánh và 200
cán bộ. Trải qua hơn 50 năm hoạt động, chi nhánh vẫn luôn được xem là lá cờ
đầu trong toàn hệ thống của BIDV.
Ngày 24/06/1981, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam được đổi tên thành
Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước
theo Quyết định số 259 – CP của Hội đồng Chính phủ. Nhiệm vụ của Ngân
hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam được chuyển thành cấp phát, cho vay và
quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tất cả các lĩnh vực cơ bản của nền kinh tế
thuộc kế hoạch nhà nước cho phù hợp với nhu cầu của tình hình mới. Đây là
thời kỳ ngân hàng đã có bước chuyển mình theo định hướng của sự nghiệp
đổi mới của cả nước nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, từng bước trở
thành ngân hàng chuyên doanh hàng đầu trong nền kinh tế.
Năm 1990, khi các pháp lệnh ngân hàng được hoàn thiện và bắt đầu có
hiệu lực thi hành, Ngân hàng Đầu tư & Xây dựng Việt Nam được đổi tên
thành Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam theo quyết định số 401 – CT
của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Đây là thời kỳ thực hiện đường lối của
Đảng và Nhà nước, chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị
trường có sự quản lý của nhà nước. Do vậy, nhiệm vụ của BIDV cũng có
những thay đổi cơ bản: Tiếp nhận vốn ngân sách để cho vay các dự án thuộc
chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, Huy động các nguồn vốn trung và dài hạn để cho
vay đầu tư phát triển, kinh doanh tiền tệ tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng chủ
yếu trong lĩnh vực xây lắp phục vụ đầu tư phát triển. Ngày 01/05/1995, bộ
phận cấp phát ngân sách tách khỏi Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
đã đánh dấu mốc chuyển đổi cơ bản của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt
Nam: được phép kinh doanh đa năng tổng hợp như một ngân hàng thương
Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam tại Hà Nội bao gồm: Sở Giao dịch I, sở Giao dịch : chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Bắc Hà Nội, chi nhánh Thăng Long, chi nhán
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©