Thiết kế nguồn hàn hồ quang một chiều Thyristor 500A

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Thiết kế nguồn hàn hồ quang một chiều Thyristor 500A
§å ¸n tèt nghiÖp
SV: NguyÔn ThÞ Nhung – Líp K9B 2
Ch­¬ng II
Ph©n tÝch c¸c yªu cÇu ®èi víi nguån hµn
hå quang mét chiÒu
II.1. hµn hå quang.
II.1.1. Hå quang ®iÖn
­ Hå quang ®iÖn ®­îc sö dông ®Ó hµn, luyÖn thÐp…. Hå quang x¶y ra
trong cÇu ch×, cÇu dao c«ng t¾c t¬ … do hiÖn t­îng nµy mµ c¸c tiÕp ®iÓm
hay bÞ h­ háng do ®ã cÇn ph¶i biÕt tËn dông hå quang ®iÖn.
Hå quang ®iÖn lµ hiÖn t­îng phãng ®iÖn víi mËt ®é dßng ®iÖn lín
nhÊt (10
4
– 10
5
) A/cm
2
. NhiÖt ®é rÊt cao tõ (5000 – 6000
0
C) vµ ®iÖn ¸p ©m
r¬i trªn cùc ©m bÐ 10
 20V ®ång thêi kÌm theo ¸nh s¸ng.
H×nh II.1.
­ Trong thùc tÕ hå quang x¶y ra do hiÖn t­îng gi÷a c¸c cùc bÞ Ion ho¸ cã
thÓ x¶y ra b»ng con ®­êng kh¸c nhau:
+ Sù ph¸t x¹ electron
+ Ph¸t x¹ electrom nhiÖt
+ Ion ho¸ nhiÖt
II.1.2. Ph©n lo¹i hå quang.
a. Hå quang ®iÖn 1 chiÒu :
­ Khi hå quang b¾t ®Çu ch¸y.
Þ U
0
= iR + ir
h
+
dt
Ldi
= U
R
+ U
h
+
dt
Ldi
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGUỒN HÀN . HỒ QUANG MỘT CHIỀU. II.1. HÀN HỒ QUANG.. II.1.1. Hồ quang điện. - Hồ quang điện được sử dụng để hàn, luy
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©