cung cấp điện

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đồ án cung cấp điện
2
phÇn më Çn më ®Çu
Giíi thiÖu vÒ nhµ m¸y ®ång hå ®o chÝnh x¸c
Vai trß kinh tÕ
Nhµ m¸y ®ång hå ®o chÝnh x¸c ®­îc x©y dùng víi nhiÖm vô s¶n xuÊt
c¸c lo¹i®ång hå ®o phôc vô cho viÖc ®o ®Õm , kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c¸c lo¹i hµng hãa trong n­íc vµ xuÊt khÈu;®ã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Trong bÊt k× ngµnh nµo , lÜnh vùc nµo còng cÇn cã c¸c thiÕt bÞ ®o ®Õm. ChÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc quyÕt ®Þnh bëi thiÕt bÞ ®o ®Õm , trong ®ã sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn phô thuéc vµo chÊt l­îng s¶n phÈm.V× vËy viÖc x©y dùng nhµ m¸y ®ång hå ®o chÝnh x¸c lµ thiÕt yÕu vµ tiªn phong cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc.Tõ yªu cÇu thùc tÕ,nhµ m¸y ®­îc x©y dùng víi qui m« gåm 10 ph©n x­ëng vµ bé phËn kh¸c nhau.§Æc ®iÓm vÒ ph©n bè phô t¶i
Nhµ m¸y lµ ®¬n vÞ tiªu thô cã c«ng suÊt lín , ®­îc x©y d­ng trªn diÖn
tÝch 150000m .Nguån ®iÖn cÊp cho nhµ m¸y ®­êc lÊy tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian 110/10(KV) c¸ch nhµ m¸y 2,5 km. Thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i lµ . Do tÇm quan träng cña phô t¶i ta xÕp nhµ m¸y vµo ®¬n vÞ cÇn ®­îc cÊp ®iÖn liªn tôc vµ an toµn . Trong nhµ m¸y cã Phßng thiÕt kÕ , Phßng thÝ nghiÖm trung t©m vµ Phßng thùc nghiÖm ®­îc xÕp vµo ®¬n vÞ lo¹i 3 , khi cÇn thiÕt cã thÓ c¾t ®iÖn ®­îcNéi dung cña ®å ¸n bao gåm 5 phÇn:+ X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n+ ThiÕt kÕ m¹ng cao ¸p nhµ m¸y+ ThiÕt kÕ m¹ng h¹ ¸p ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ+ ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ+ ThiÕt kÕ tÝnh to¸n bï c«ng suÊt Phô t¶i cña nhµ m¸y ®ång hå ®o chÝnh x¸c
Sè trªn mÆt b»ng
Tªn ph©n x­ëng
C«ng suÊt ®Æt
1
Ph©n x­ëng tiÖn c¬ khÝ
2500
2
Ph©n x­ëng dËp
1500
3
Ph©n x­ëng l¾p r¸p sè 1
900
4
Ph©n x­ëng l¾p r¸p sè 2
1500
5
Ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ
Theo tÝnh to¸n
6
Phßng thÝ nghiÖm trung t©m
160
7
Phßng thùc nghiÖm
500
8
Tr¹m b¬m
620
Nhà máy đồng hồ đo chính xác được xây dựng với nhiệm vụ sản xuất các loạiđồng hồ đo phục vụ cho việc đo đếm , kiểm định chất lượng các loại hàng hóa trong nước
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©