Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết càng gạt.

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết càng gạt.
§å ¸n c«ng nghÖ CTM §ç Minh Thµnh –
CTM4/K43
Hµ néi: 11/2002
2
§©y lµ chi tiÕt cµng g¹t do cã kÕt cÊu ®èi xøng ®¬n gi¶n do vËy
ph«i ®­îc chÕ t¹o b»ng ph­¬ng ph¸p ®óc trong khu«n c¸t, sau ®ã ®em ñ.
BÒ mÆt A lµ bÒ mÆt l¾p r¸p sau khi gia c«ng xong do vËy nªn
chon mÆt A lµm chuÈn tinh chÝnh.
VËt liÖu chän ®Ó gia c«ng chi tiÕt lµ gang x¸m GX15­32.
3. X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt:
S¶n l­îng hµng n¨m cña chi tiÕt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau ®©y:
N = N
1
m(1 +
b/100)
Trong ®ã:
N : Sè chi tiÕt ®­îc s¶n xuÊt trong mét n¨m;
N
1
: Sè s¶n phÈm (sè m¸y) ®­îc s¶n xuÊt trong mét n¨m;
m : Sè chi tiÕt trong mét s¶n phÈm;
: Sè chi tiÕt ®­îc chÕ t¹o thªm ®Ó dù tr÷ (5% ®Õn 7%)

® chän b = 6%
Ta xÐt thªm
a% phÕ phÈm a = 3%  6%, chän a = 4%, lóc ®ã :
N = N
1
.m(1 +
100)
Thay sè ta cã:
N = 5000.1(1 +
100
06
,
0
04
,
0

) =5050 chi tiÕt/n¨m.
Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc s¶n l­îng hµng n¨m ta ph¶i x¸c ®Þnh träng l­îng cña
chi tiÕt. Träng l­îng cña chi tiÕt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
Q = V.
g( kg)
ThÓ tÝch cña chi tiÕt: V = 0,1098dm
3
VËy träng l­îng chi tiÕt: Q = 0,1098.7,2 = 0,8kg.
Theo b¶ng 2 trang 1­ ThiÕt kÕ ®å ¸n CNCTM, ta cã: D¹ng s¶n suÊt: Hµng
lo¹t võa
II.Các số liệu ban đầu: . Sản lượng hàng năm : 5.000 chi tiết/năm.. Điều kiện sản xuất: . III.Nội dung thuyết minh và tính toán.. 1. Phân tích chức năng làm việ
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©