Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ chỉ thị số 5 kênh, dải nhiệt độ làm việc từ 00C đến 1000C

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ chỉ thị số 5 kênh, dải nhiệt độ làm việc từ 00C đến 1000C
Tr­êng §HKB hµ néi ®å ¸n tèt nghiÖp

2
Tæng quan vÒ ®o nhiÖt ®é
1.1. C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kü thuËt ®o l­êng
1.1.1 Kh¸i niÖm:
§o l­êng lµ mét qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ®Þnh h­íng ®¹i l­îng cÇn ®o ®Ó cã
kÕt qu¶ b»ng sè víi ®¬n vÞ ®o.
KÕt qu¶ ®o l­êng lµ gi¸ trÞ b»ng sè cña ®¹i l­îng cÇn ®o A
x
, nã b»ng tû sè cña
®¹i l­îng cÇn ®o X vµ ®¬n vÞ ®o X
0
.
VËy qu¸ tr×nh cã thÓ viÕt d­íi d¹ng:
A
x
=
0
X
X
 X= A
x
.X
0
§©y lµ ph­¬ng tr×nh c¬ b¶n cña phÐp ®o, nã chØ râ sù so s¸nh ®¹i l­îng cÇn
®o víi mÉu vµ cho ra kÕt qu¶ b»ng sè.
Qu¸ tr×nh ®o ®­îc tiÕn hµnh th«ng qua c¸c thao t¸c c¬ b¶n vÒ ®o l­êng
sau:
­ Thao t¸c x¸c ®Þnh mÉu vµ thµnh lËp mÉu.
­ Thao t¸c so s¸nh.
­ Thao t¸c biÕn ®æi.
­ Thao t¸c thÓ hiÖn kÕt qu¶ hay chØ thÞ.
 Ph©n lo¹i c¸c c¸ch thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p ®o
 §o trùc tiÕp : lµ c¸ch ®o mµ kÕt qu¶ nhËn ®­îc trùc tiÕp tõ mét
phÐp ®o duy nhÊt .
 §o gi¸n tiÕp : lµ c¸ch ®o mµ kÕt qu¶ ®­îc suy ra tõ phÐp ®o ,tõ
sù phèi hîp cña nhiÒu phÐp ®o trùc tiÕp.
 §o thèng kª : lµ phÐp ®o nhiÒu lÇn mét ®¹i l­îng nµo ®ã , trong
cïng mét ®iÒu kiÖn vµ cïng mét gi¸.Tõ ®ã dïng phÐp tÝnh x¸c
suÊt ®Ó thÓ hiÖn kÕt qu¶ ®o cã ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt.
1.1.2. C¸c ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cña kü thuËt ®o l­êng
? Phần I: Tổng quan về đo nhiệt độ.. ? Phần II: Thiết kế và tính chọn các phần tử trong hệ thống đo nhiệt độ 5 kênh.. ? Phần III: Tính chọn nguồn cung cấp cho h
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©