Tính toán thiết kế trang bị điện mô hình điều khiển thang máy nhà 5 tầng dung PLC – S7 – 300.

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tính toán thiết kế trang bị điện mô hình điều khiển thang máy nhà 5 tầng dung PLC – S7 – 300.
§å ¸n m«n häc
GVHD: NguyÔn §øc Hç
Sinh viªn: Vò ThÞ Loan
Líp: §L­ KT§ 1B2
Ch­¬ng I
Giíi thiÖu chung thang m¸y
1.1 vai trß cña thang m¸y
Thang m¸y lµ thiÕt bÞ vËn t¶i dïng ®Ó chë hµng vµ chë ng­êi theo
ph­¬ng th¼ng ®øng. Nã lµ mét lo¹i h×nh m¸y n©ng chuyÓn ®­îc sö dông trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n nh­ trong ngµnh khai th¸c hÇm má, trong ngµnh x©y dùng, luyÖn kim, c«ng nghiÖp nhÑ ... Nã ®· thay thÕ cho søc lùc cña con ng­êi vµ ®em l¹i n¨ng suÊt lao ®éng cao. Trong sinh ho¹t d©n dông, thang m¸y còng ®­îc sö dông réng r·i ë c¸c nhµ lµm viÖc cao tÇng, c¬ quan, kh¸ch s¹n ... Thang m¸y ®· trë thµnh mét vÊn ®Ò quan träng trong c¹nh tranh x©y dùng vµ chiÕm mét chi phÝ t­¬ng ®èi lín. Trong c¸c hÖ thèng dÞch vô, b¸n hµng viÖc cã mét thang m¸y tèt, ®Ñp, tiÖn lîi ®Ó phôc vô còng lµ mét yÕu tè thu hót kh¸ch hµng .1.2
ph©n lo¹i thang m¸y
Tuú thuéc vµo c¸c chøc n¨ng, thang m¸y cã thÓ ph©n lo¹i theo c¸c nhãm sau:
1.2.1 Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng :a. Thang m¸y chë ng­êi :
­ Thang m¸y chë ng­êi trong c¸c nhµ cao tÇng : Cã tèc ®é chËm hoÆc
trung b×nh, ®ßi hái vËn hµnh ªm, yªu cÇu an toµn cao vµ cã tÝnh mü thuËt.
­ Thang m¸y dïng trong c¸c bÖnh viÖn: §¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn, tèi ­u
vÒ tèc ®é di chuyÓn vµ cã tÝnh ­u tiªn ®¸p øng ®óng c¸c yªu cÇu cña bÖnh viÖn.
­ Thang m¸y dïng trong c¸c hÇm má, xÝ nghiÖp: §¸p øng ®­îc c¸c ®iÒu
kiÖn lµm viÖc nÆng nÒ trong c«ng nghiÖp nh­ t¸c ®éng m«i tr­êng vÒ ®é Èm, nhiÖt ®é, thêi gian lµm viÖc, ¨n mßn ...
b. Thang m¸y chë hµng :
§­îc sö dông réng r·i trong c«ng nghiÖp, ngoµi ra nã cßn ®­îc dïng trong
nhµ ¨n, th­ viÖn ... Lo¹i nµy cã ®ßi hái cao vÒ viÖc dõng chÝnh x¸c buång thang ®Ó ®¶m b¶o hµng ho¸ lªn xuèng dÔ dµng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.
1.2.2 Ph©n lo¹i theo tèc ®é di chuyÓn:
­ Thang m¸y tèc ®é chËm v = 0,5 m/s : HÖ truyÒn ®éng buång thang
th­êng sö dông ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to lång sãc hoÆc d©y quÊn, yªu cÇu vÒ dõng chÝnh x¸c kh«ng cao.
Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường sự tăng trưởng về kinh tế, sự ổn định về chính trị xã hội gắn liền với sự phát triển của các chung cư
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©