Mot so giai phap quan ly chat luong day hoc mon Toan o cac truong trung hoc co so huyen Can Loc, tinh Ha Tinh.

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Mot so giai phap quan ly chat luong day hoc mon Toan o cac truong trung hoc co so huyen Can Loc, tinh Ha Tinh.
2
cña vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n to¸n nh»m t×m ra c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc bé m«n nµy lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn, chóng t«i chän ®Ò tµi nghiªn
cøu: “Mét sè gi¶i ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n To¸n ë c¸c tr­êng trung häc c¬ së huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh."2. Môc ®Ých nghiªn cøu
X¸c ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n To¸n ë
c¸c tr­êng THCS nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc bé m«n nµy.3. Kh¸ch thÓ vµ ®èi t­îng nghiªn cøu3.1. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu
VÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n To¸n ë tr­êng THCS.
3.2. §èi t­îng nghiªn cøu
Mét sè gi¶i ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n To¸n ë c¸c
tr­êng trung häc c¬ së huyÖn Can Léc, Hµ TÜnh.4. Gi¶ thuyÕt khoa häc
NÕu x¸c ®Þnh ®óng c¬ së lý luËn, lµm râ thùc tr¹ng qu¶n lý
chÊt l­îng d¹y häc m«n to¸n ë tr­êng THCS huyÖn Can Léc, Hµ TÜnh th× cã thÓ ®Ò xuÊt ®­îc c¸c gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ nh»m qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc bé m«n nµy trªn ®Þa bµn.5. NhiÖm vô nghiªn cøu5.1.T×m hiÓu c¬ së lý luËn cña vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n To¸n ë tr­êng THCS.5.2. Nghiªn cøu thùc tr¹ng qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n To¸n ë c¸c tr­êng trung häc c¬ së huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh.5.3. §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n To¸n ë c¸c tr­êng trung häc c¬ së huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh.6. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu6.1. Nhãm ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn
Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp lý thuyÕt: HÖ thèng hãa,
kh¸i qu¸t hãa lý thuyÕt nh»m x©y dùng c¬ së lý luËn cña ®Ò tµi.6.2. Nhãm ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn
Mon Toan la mon hoc quan trong o truong trung hoc co so, mon hoc co so tiet nhieu nhat trong tuan. Cong tac quan ly chat luong day hoc noi chung, quan ly chat l
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©