Đánh giá tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn 1989-2003

Download miễn phí Đề tài Đánh giá tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn 1989-2003

Mục lục
Lời nói đầu
Cơ sở lý luận về xuất khẩu hàng hoá
Chơng I: Thực trạng xuất khẩu của Việt nam trong thời gian từ năm 1991 -2003
I. Đánh giá chung về tình hình của Việt nam đối với sản xuất và tiêu dùng gạo trong thời gian qua .
1. Về tình hình sản xuất
2. Về tình hình tiêu dùng
II. Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt nam từ năm 1991 đến nay
1. Số lượng và kim ngạch xuất khẩu
2. Chất lượng và chủng loại gạo xuất khẩu
2.1. Chất lượng gạo xuất khẩu
2.2. Chủng loại gạo xuất khẩu
3. Thị trường và giá cả
3.1. Thị trường xuất khẩu gạo của Việt nam
3.2. Giá gạo xuất khẩu
4. Thuế và hiệu quả xuất khẩu gạo
4.1. Chính sách thuế xuất khẩu gạo
4.2. Chính sách quản lý xuất khẩu gạo
5. Công tác thu mua và tổ chức xuất khẩu gạo
5.1. Công tác thu mua
5.2. Tổ chức xuất khẩu
6. Hiệu quả xuất khẩu gạo của Việt nam trong một số năm qua
7. Đơn vị và khả năng cạnh tranh của Việt nam trong xuất khẩu gạo
II. Những tồn tại trong hoạt động xuất khẩu gạo và nguyên nhân của những tồn tại này
1. Những tồn tại chính
2. Nguyên nhân
2.1. Nguyên nhân chủ quan
2.2. Nguyên nhân khách quan
Chơng II : Một số mô hình về sản lượng, số lượng gạo xuất khẩu của nước ta và một số giải pháp cho những năm tới.
I. Cơ sở để xây dựng mô hình
II. Mô hình
1. Mô hình hàm cung sản lượng gạo của Việt nam
2. Mô hình hàm cầu về sản lượng gạo xuất khẩu của Việt nam
III. Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của nước ta giai đoạn 2005 - 2010
 
1. Định hướng chiến lược cho sản xuất và xuất khẩu gạo của nước ta trong thời gian tới
1.1. Định hớng về sản xuất
1.2. Định hớng về xuất khẩu
1.3. Định hớng về thị trờng xuất khẩu gạo
2. Một số biện pháp chủ yếu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo ở nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010
A) Các biện pháp vĩ mô
1. Quy hoạch vùng sản xuất lúa gạo xuất khẩu .
2. Nâng cao hiệu quả các nguồn đầu vào cho sản xuất lúa gạo
3. Đầu tư cải tiến công nghệ sau thu hoạch nâng cao phẩm cấp và chất lượng gạo xuất khẩu
4. Các biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu gạo ở Việt nam
4.1. Các biện pháp để thích ứng với thị trờng
4.2. Các biện pháp chống tranh giành bán gạo ở thị trờng thế giới
4.3. Nâng cao khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu
5. Hoàn thiện hệ thống chính sách khuyến khích xuất khẩu gạo
5.1. Chính sách thuế xuất khẩu
5.2. Tăng cờng tín dụng ưu đãi, bảo trợ sản xuất và xuất khẩu gạo
5.2.1. Trong sản xuất
5.2.2. Trong xuất khẩu
5.2.3. Khuyến khích vệ tinh của các cơ sở sản xuất và thu mua gạo xuất khẩu
6. Cải tiến tổ chức quản lý và cơ chế điều hành xuất khẩu gạo của Việt nam
6.1. Hệ thống tổ chức xuất khẩu gạo
6.2. Cải tiến công tác quản lývà điều hành của Nhà nước về hoạt động xuất khẩu gạo
6.3. Quản lý chất lượng gạo xuất khẩu
6.4. Chế độ thởng phạt trong xuất khẩu
7. Hoàn thiện hệ thống thông tin về tình hình mặt hàng gạo trên thị trường thế giới
B) Các biện pháp vi mô
1. Hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất trong các Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu lúa gạo
2. Đẩy mạnh tiếp thị xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu
3. nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công nhân viên .
Kết luận và kiến nghị
Phụ lục
 
 
 
 
 
 
 
 
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

g c¹nh tranh trong xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt nam ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ v÷ng ch¾c .
Ba : Gi¸ thµnh s¶n xuÊt , thÊp ®ang lµ lîi thÕ so s¸nh quan träng cña ViÖt nam trong xuÊt khÈu g¹o .
Theo sè liÖu cña FAO, trong 5 n¨m (1996-2000) cña ba níc NhËt, Mü, Th¸i Lan nh sau :
NhËt :1910 USD/tÊn g¹o
Mü : 341USD/tÊn g¹o
Th¸i Lan : 225 USD/tÊn g¹o (n¨m cao, 1996 lµ 286 USD/tÊn g¹o, 1999 gi¸ g¹o 25% tÊm phæ biÕn ë møc 275-280 USD/tÊn FOB, n¨m 2000 gÝa g¹o 25% tÊm ®· gi¶m xuèng cßn 230 USD/tÊn FOB Bang kok)
Nh vËy, Th¸i Lan cã lîi thÕ h¬n h¼n Mü vµ NhËt B¶n vÒ gi¸ thµnh s¶n xuÊt g¹o . C¨n cø vµo sù biÕn ®éng gi¸ c¶ n¨m 1997 cña c¸c bé phËn chi phÝ trong kÕt cÊu gi¸ thµnh s¶n xuÊt g¹o cña Th¸i Lan, bé phËn t¨ng chi phÝ chñ yÕu lµ ph©n bãn ho¸ häc (gi¸ ph©n bãn quèc tÕ t¨ng thªm 25% kim ng¹ch nhËp khÈu ph©n bãn cña Th¸i Lan trung b×nh tõ n¨m 1991-1997 lµ 193 triÖu USD/n¨m), chi phÝ ®Êt ®ai vµ lao ®éng còng t¨ng . Do vËy, gi¸ thµnh s¶n xuÊt n¨m 1997 cña th¸i Lan t¨ng tuy kh«ng nhiÒu nhng kh«ng thÊp h¬n 250 USD/tÊn .
Cßn gi¸ thµnh xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt nam, theo tÝnh to¸n cña ViÖn Khoa Häc n«ng nghiÖp MiÒn nam gi¸ thµnh s¶n xuÊt mét tÊn thãc n¨m 1997 cña c¸c tØnh §ång b»ng s«ng cöu long nh sau (1000VN§);
An Giang : 940 (lóa §«ng Xu©n )
CÇn Th¬ : 1056 (lóa §«ng Xu©n )
§ång Th¸p : 987 (lóa §«ng Xu©n)
Long An : 1054 (lóa §«ng Xu©n)
TiÒn Giang : 1146 (lóa §«ng Xu©n)
Sãc Tr¨ng : 900 (lóa Mïa)
Trµ Vinh : 1016 (lóa Mïa)
Tõ sè liÖu c¬ së nµy, cÇn tÝnh to¸n theo nguyªn t¾c sau; Chän møc gi¸ thµnh s¶n xuÊt lóa ëi tØnh cao nhÊt (TiÒn Giang 1146000VN§/tÊn). Vµ mét sè chi phÝ kh¸c nh:
+ Céng thªm nh÷ng chi phÝ cao kh¸c cña n«ng d©n nh: ph¶i vay “nãng” víi l·i suÊt cao ë thÞ trêng tÝn dông do ph¶i chi phÝ vÒ gièng lóa míi, gi¸ mua ph©n bãn ë møc cao . . .
+ TÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n xuÊt mét tÊn g¹o (chi phÝ xay s¸t, chuyªn chë, b¶o qu¶n, tû lÖ hao hôt . . .)
+ TÝnh ®Çy ®ñ mäi chi phÝ thùc tÕ theo nguyªn t¾c chi phÝ cËn biªn .
+ Tû gi¸ tiÒn n¨m 1997 (1 USD = 11150 VN§). Theo nguyªn t¾c tÝnh to¸n trªn gi¸ thµnh s¶n xuÊt mét tÊn g¹o n¨m 1997 cña ViÖt nam vÉn chØ tiÕp cËn møc 215 USD/tÊn . §©y lµ lîi thÕ quan träng trong c¹nh tranh xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt nam víi Th¸i Lan .
Tõ ph©n tÝch trªn cã thÓ thÊy viÖc xuÊt khÈu g¹o qua nh÷ng n¨m qua ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ sau :
- §· tiªu thô hÕt lóa hµng n¨m cña n«ng d©n, nh÷ng n¨m gÇn ®©y do cã quy ®Þnh møc gi¸ sµn nªn ®· b¶o ®¶m ®îc lîi Ých cña n«ng d©n khiÕn n«ng d©n phÊn khëi, ®Èy m¹nh viÖc s¶n xuÊt l¬ng thùc, s¶n lîng l¬ng thùc t¨ng hµng n¨m . MÆc dï t×nh h×nh thêi tiÕt cã nh÷ng n¨m kh«ng thuËn lîi l¹i thªm khã kh¨n cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh nhng sè lîng xuÊt khÈu t¨ng dÇn hµng n¨m vµ 10 n¨m (1991-1999) ®· xuÊt khÈu gÇn 22 triÖu tÊn g¹o trÞ gi¸ trªn 5 tû 284 triÖu USD
- Cïng víi viÖc ®Çu t, c¶i tiÕn c«ng nghÖ vµ cñng cè, ph¸t triÓn c¸c c¬ së chÕ biÕn, chÊt lîng g¹o cña ta ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn . ChÝnh v× vËy tõ chç cha cã thÞ trêng, th¬ng nh©n ®Õn . Nay g¹o ViÖt nam ®· cã chç ®øng trªn thÞ trêng thÕ giíi, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng kh«ng chØ vÒ mÆt sè lîng mµ c¶ vÒ chÊt lîng . Quan hÖ b¹n hµng ®îc më réng, tõng bíc x©y dùng ®îc mét sè kh¸ch hµng tèt vµ thÞ trêng t¬ng ®èi æn ®Þnh .
- Kho¶ng c¸ch vÒ gi¸ xuÊt khÈu so víi c¸c níc xuÊt khÈu truyÒn thèng ngµy cµng ®îc thu hÑp .
- C¸ch doanh nghiÖp ®· cã bíc trëng thµnh trong th¬ng trêng nhÊt lµ trong viÖc t×m kiÕm thÞ trêng vµ th¬ng nh©n, trong viÖc cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ trêng . Ph¬ng thøc kinh doanh còng ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó h¬n . C¸c h×nh thøc b¸n g¹o th«ng qua dù thÇu, chuyÓn khÈu ®· ®îc ¸p dông .
III. Nh÷ng tån t¹i trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹o vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i nµy.
1. Nh÷ng tån t¹i chÝnh
Cïng víi kÕt qu¶ kh¶ quan ®· ®¹t ®îc, chóng ta còng ®ang ®øng tríc kh«ng Ýt nh÷ng vÊn ®Ò næi cém cÇn gi¶i quyÕt trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò sau .
- G¹o xuÊt khÈu cña ViÖt nam cßn kÐm søc c¹nh tranh so víi c¸c níc xuÊt khÈu kh¸c, doanh lîi ngo¹i tÖ thu ®îc tõ xuÊt khÈu g¹o cha ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ gi¸ c¶ thÞ trêng thÕ giíi . Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ chÊt lîng g¹o thÊp, c¬ së h¹ tÇng giao th«ng bÕn c¶ng cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña xuÊt khÈu ®· cò kü, l¹c hËu .
- XuÊt khÈu g¹o cña ViÖt nam cha ®îc æn ®Þnh, mèi liªn hÖ víi b¹n hµng cha chÆt chÏ, cha cã nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp vÒ b¹n hµng vµ thÞ trêng quèc tÕ .
- Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña níc ta rêi r¹c, cha ®îc sù híng dÉn, ®iÒu hµnh, ph©n c«ng s¸t xao cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ xuÊt khÈu l¬ng thùc . ChÝnh v× vËy, cha cã sù liªn hÖ mËt thiÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu g¹o ë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng .
2. Nguyªn nh©n
Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn h¹n chÕ xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt nam nhng ®îc ph©n thµnh hai nhãm nguyªn nh©n chÝnh lµ nguyªn nh©n chñ quan vµ nguyªn nh©n kh¸ch quan .
2.1. Nguyªn nh©n chñ quan .
a). VÒ s¶n phÈm g¹o
ChÊt lîng s¶n phÈm ®îc t¹o nªn tõ hai nh©n tè chÝnh ®ã lµ gièng vµ kü thuËt chÕ biÕn sau thu ho¹ch .
VÒ gièng lóa : Gièng lóa tèt lµ kh©u ®Çu tiªn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vÒ chÊt lîng vµ s¶n lîng sau nµy cña c©y lóa . ViÖc chän gièng lóa vµ lai t¹o còng nh sù nghiªn cøu c¸c gièng lóa míi tèt h¬n ®Ó ®a vµo s¶n xuÊt ®· ®îc c¸ch nhµ nghiªn cøu khoa häc ë níc ta nghiªn cøu vµ ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ . Mét sè gièng lóa ®· ®îc nghiªn cøu ®Ó t¨ng n¨ng suÊt, chÊt lîng nh c¸c lo¹i : OMCS 96 vµ gièng lóa OM1-1 . Nhng cha ®îc trång phæi biÕn trªn diÖn réng vµ ®ßi hái ph¶i cã kü thuËt gieo cÊy cao . H¬n n÷a viÖc lµm gièng theo quy m« hé gia ®×nh chÊt lîng h¹t gièng cha ®ång ®Òu . Gièng lóa dÔ bÞ lÉn vµ kh¶ n¨ng tho¸i ho¸ nhanh do ®ã lu©n ph¶i ®æi gièng tèn kÐm . Nh vËy, gièng lóa hiÖn thêi cña ViÖt nam chØ ®¸p øng yªu cÇu chÊt lîng g¹o cÊp thÊp, chØ cã mét phÇn nhá c¸c lo¹i g¹o ®Æc s¶n xuÊt sang thÞ trêng g¹o cao cÊp, lo¹i g¹o nµy chóng ta kh«ng thÓ s¶n xuÊt ®¹i trµ . V× vËy ViÖt nam nÕu kh«ng cã tËp ®oµn gièng lóa chÊt lîng cao ®Ó thay ®æi c¬ cÊu gièng th× trong t¬ng lai xuÊt khÈu sÏ kh«ng hiÖu qu¶ “xuÊt khÈu t¨ng nhng gi¸ trÞ kh«ng t¨ng” môc tiªu xuÊt khÈu lµ ®Ó thu nhiÒu ngo¹i tÖ cho ®Êt n¬c sÏ kh«ng ®¹t ®îc .
VÒ kü thuËt ph¬i sÊy, chÕ biÕn, b¶o qu¶n ¶nh hëng rÊt lín ®Õn s¶n phÈm g¹o : Sau mçi vô thu ho¹ch thãc cã ®é Èm tõ 19 -21% nªn ph¶i ph¬i sÊy, cã hai c«ng ®o¹n ph¬i xÊy sau thu ho¹ch, tríc khi vµo kho hoÆc tríc khi xay x¸t . C«ng ®o¹n mét ë ViÖt nam vÉn ph¶i nhê vµo n¾ng trêi ngµy ph¬i, ®ªm ñ ®Ó gi¶m ®é Èm xuèng cßn 16-17% c«ng ®o¹n ph¬i sÊy thñ c«ng ®· lµm gi¶m ®¸ng kÓ chÊt lîng thãc .
Theo sè liÖu ®iÒu tra cña ViÖn C«ng NghÖ sau thu ho¹ch, phèi hîp víi Tæng Côc Thèng Kª th× tæn thÊt b×nh qu©n sau thu ho¹ch lóa ë ViÖt nam nh sau :
Tæn thÊt lóc thu ho¹ch 1,3 - 1,7%
Tæn thÊt lóc vËn chuyÓn 1,2 - 1,5%
Tæn thÊt lóc ®Ëp , tuèt 1,4 - 1,8%
Tæn thÊt lóc ph¬i , xÊy , lµm s¹ch 1,9 - 2,1%
Tæn thÊt lóc b¶o qu¶n 3,2 - 3,9%
Tæn thÊt lóc xay s¸t 4,0 - 5,0%
Tæng : 13,0 - 16,0%
Râ rµng vÊn ®Ò vÒ ph¬i sÊy, chÕ biÕn, b¶o qu¶n ®· ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn chÊt lîng g¹o xuÊt khÈu cña ViÖt nam . §Ó n©ng cao chÊt lîng g¹o xuÊt khÈu cña níc ta th× cÇn ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò nµy vµ hiÖn nay c«ng nghÖ xay x¸t nµy ë níc ta cßn nhiÒu nhîc ®iÓm nh kh«ng cã sµng t¸ch ®¸ s¹n vµ h¹t cá, cèi xay trôc ®øng vµ thêng sö dông ë §ång B»ng S«ng Cöu Long lµm gÉy g¹o nhiÒu h¬n cèi xay nhá, thiÕu m¸y sµng ph©n lo¹i h¹t dÇy máng ®Ó t¸ch h¹t bÖnh, h¹t cá, h¹t non lÐp . Kh©u s¸t tr¾ng tõ 1 ®Õn 2 lÇn n...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©