Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Lương Thực cấp I Lương Yên

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Lương Thực cấp I Lương Yên

MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Nội dung 3
Phần I: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh 3
I. Khái niệm hiệu quả kinh doanh 3
1. Khái niệm 3
2. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 6
2.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp 6
2.2. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 10
II. Phân loại hiệu quả kinh doanh 14
1. Xét theo phạm vi hoạt động 14
2. Xét theo thời gian hoạt động 14
3. Tiêu chuẩn hiệu quả 15
III. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 16
1. Chỉ tiêu tổng hợp 16
2. Chỉ tiêu bộ phận 17
IV. sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh 20
1. Đối với xã hội 20
2. Đối với doanh nghiệp 21
Phần II: Thực trạng sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của công ty lương thực cấp i lương yên Error! Bookmark not defined.
I. giới thiệu chung về công ty 24
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 24
2. Chức năng nhiệm vụ của công ty Lương Thực Cấp I Lương Yên 25
3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 26
3.1. Loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh 27
3.2. Nguồn vốn 27
3.3. Lao động 29
3.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật 30
4. Cơ cấu tổ chức của Công ty 31
4.1. Phòng tổ chức lao động 32
4.2. Phòng hành chính quản trị 33
4.3. Phòng tài chính kế toán 34
4.4. Phòng kinh doanh thị trường 35
4.5. Phòng kỹ thuật đầu tư 38
II. thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty 39
1. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua 39
1.1. Mặt hàng kinh doanh 39
1.2. Nguồn cung ứng 40
1.3. Khách hàng của Công ty 41
1.4. Đối thủ cạnh tranh chính 42
2. Kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công ty 43
2.1. Kết quả kinh doanh 43
2.2. Hiệu quả kinh doanh của Công ty 45
3. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của công ty những năm qua 51
Phần III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty lương thực cấp i lương yên 59
I. Phương hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh của công ty 59
1. Định hướng chung 59
2. Mục tiêu phát triển kinh doanh của công ty năm 2006 60
II. CáC giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty 60
1. Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý của Công ty 61
1.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của Công ty: 61
1.2. Hoàn thiện cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh trong Công ty 61
2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 62
2.1 Thành lập tổ chuyên trách công tác nghiên cứu thị trường như là một bộ phận trực thuộc phòng kinh doanh. 63
2.2. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng chiến lược thị trường. 64
2.3. Tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường 66
2.4. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường. 68
3. Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 69
4. Đẩy mạnh áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh 74
5. Tăng cường tiết kiệm chi phí, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả 76
5.1. Tăng cường tiết kiệm chi phí 76
5.2. Tận dụng các nguồn vốn 77
5.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 78
6. Khai thác tối đa các nhân tố nội lực khác trong công ty 80
Kết luận 82
Tài liệu tham khảo 84
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

hiện các công việc tạp vụ, vệ sinh, quản lý tài sản của Công ty... đáp ứng nhu cầu làm việc của các phòng ban trong công ty.
- Kiểm tra đôn đốc các công việc theo lịch trình chỉ đạo của Giám đốc.
- Công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh ban đầu cho cán bộ công nhân viên: Thực hiện các công tác phòng bệnh, phòng dịch. Báo cáo định kỳ về công tác y tế cho Bộ, trung tâm y tế Quận theo yêu cầu.
- Giao dịch, tiếp khách hay trực tiếp giải quyết, hay hướng dẫn khách đến làm việc với lãnh đạo Công ty hay các phòng ban nghiệp vụ liên quan.
- Duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp với các phòng chức năng khác nhằm hoàn thành các nhiệm cụ thể của Phòng và của Công ty.
- Các việc đột xuất khi có yêu cầu của Giám đốc.
4.3. Phòng tài chính kế toán
* Chức năng:
- Giúp Giám đốc quản lý, theo dõi và giám sát hoạt động tài chính của Công ty thông qua việc thực hiện chế độ tài chính theo đúng các quy định của Nhà nước, của Tổng công ty lương thực miền Bắc và của các cơ quan quản lý tài chính đối với doanh nghiệp.
- Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tài chính phát sinh tại doanh nghiệp.
- Giúp Giám đốc quản lý tài chính (giá, chi phí) của các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ; đánh giá hiệu quả và đề xuất các biện pháp nhằm tăng hiệu quả đồng vốn.
- Phối hợp với các phòng ban khác của Công ty nghiên cứu tham gia giải quyết những phần việc liên quan đến chức năng của Phòng tài chính kế toán.
* Nhiệm vụ:
- Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, hệ thống chứng từ đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đầu tư, các chi phí phục vụ bộ máy quản lý...theo đúng chế độ tài chính kế toán của Nhà nước, của ngành.
- Tổng hợp hệ thống chứng từ, lập bảng kê tài chính, tài sản, bản cân đối tổng kết tài sản Công ty. Tổng hợp xây dựng báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng và hàng năm.
- Theo dõi và thực hiện các hoạt động tài chính của Công ty :
+ Cung ứng vốn kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đầu tư...
+ Theo dõi thu hồi tiền hàng, công nợ. Thực hiện các khoản chi phí phục vụ, nộp ngân sách.
+ Phân bổ chi phí, cân đối hạch toán, lập các quỹ dự phòng bảo đảm hạch toán của Công ty đúng chế độ.
+ Theo dõi tài sản: Hàng hoá nhập kho, xuất kho, tồn kho hao hụt. Kiểm kê hàng, tài sản định kỳ theo quy định.
+ Có mối quan hệ tốt với cơ quan quản lý tài chính cấp trên và các cơ quan chức năng quản lý tài chính, ngân hàng của Trung ương, địa phương liên quan nhằm tạo điều kiện giải quyết tốt công tác tài chính của Công ty.
- Hướng dẫn nghiệp vụ tài chính kế toán đối với các đơn vị trực thuộc Công ty (nếu có)
- Cùng các phòng ban chức năng khác của Công ty giải quyết: Thanh lý tài sản, xây dựng và bảo về kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch đầu tư XDCB, định giá, xây dựng chế độ thưởng phạt
- Thường xuyên tự bồi dưỡng học tập chuyên môn nghiệp vụ để không ngừng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất kinh doanh.
4.4. Phòng kinh doanh thị trường
* Chức năng:
- Là phòng chức năng chủ yếu giúp Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty trên tất cả các mặt: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên cơ sở định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm. Theo dõi nắm bắt thị trường để đề xuất các phương án kinh doanh cụ thể. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh trong kinh doanh như: giao dịch, xây dựng hợp đồng, giao nhận, lập chứng từ, thanh lý hợp đồng.
- Nghiên cứu chính sách, chế độ, luật pháp về kinh tế, tài chính để vận dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các hợp đồng kinh tế chặt chẽ phù hợp với pháp luật.
- Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của công ty thông qua việc quản lý, theo dõi và thực hiện các hợp đồng. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Xây dựng kế hoạch và tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh do Tổng công ty lương thực Miền Bắc giao ( lương thực dự trữ lưu thông, bán gạo bình ổn thị trường....)
- Quản lý kho vật tư hàng hoá của công ty thông qua việc quản lý chứng từ xuất nhập hàng.
- Nắm bắt thị trường, theo dõi diễn biến giá cả, khai thác, tiếp thị tham mưu để giám đốc quyết định những hợp đồng kinh tế có hiệu quả.
- Cùng các phòng ban chức năng khác, tham gia xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty và các công tác khác có liên quan đến chức năng Phòng kinh doanh (thanh lý tài sản, mua tài sản mới...)
* Nhiệm vụ:
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo của Tổng công ty lương thực miền Bắc, định hướng sản xuất kinh doanh của lãnh đạo Công ty, thực hiện việc tổng hợp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng, cả năm và các kế hoạch trung hạn, dài hạn theo yêu cầu.
- Thường xuyên theo dõi thông tin diễn biến thị trường, quan hệ với bạn hàng, đặc biệt là thị trường nội địa bao gồm thị trường đầu vào và thị trường đầu ra về chủng loại, giá lương thực, nông sản, vật tư nông nghiệp, phát triển khả năng kinh doanh có hiệu quả để đề xuất thực hiện nhằm đa dạng hoá mặt hàng, mở rộng quan hệ bạn hàng, thực hiện thường xuyên kinh doanh nội địa.
- Tham gia trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: giao dịch xây dựng hợp đồng kinh tế, thực hiện tác nghiệp mua- bán, giao nhận, vận chuyển, thanh lý, lập các hoá đơn chứng từ theo quy định...
- Quản lý toàn bộ hợp đồng mua bán, dịch vụ của Công ty. Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng. Đánh giá hiệu quả từng hợp đồng và phân tích đề xuất rút kinh nghiệm tốt và chưa tốt, nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.
- Nghiên cứu đề xuất các phương án khai thác sử dụng mặt bằng, kho tàng, nhà xưởng. Phối hợp với trung tâm kho, Phòng kỹ thuật đầu tư, Bảo vệ... làm tốt dịch vụ bảo quản trông giữ hàng hoá trong tất cả các khâu: xây dựng hợp đồng cho thuê kho, trông giữ mặt hàng đúng pháp lý và an toàn hàng hoá (không mất mát, cháy nổ...)
- Tổng hợp thống kê tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty về các mặt lưu chuyển hàng hoá, tồn kho, giá cả, doanh số thực hiện... để lập báo cáo đột xuất hay định kỳ theo yêu cầu của Tổng công ty lương thực miền Bắc và của Giám đốc.
- Mua sắm vật tư cho xây dựng, sửa chữa của Công ty.
- Lập số sách kế toán kho hàng để bảo quản vật tư, hàng hoá của Công ty thông qua việc quản lý các chứng từ nhập hàng, xuất hàng.
- Phối hợp các phòng ban chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch do Tổng công ty giao như mua lương thực dự trữ lưu thông, tổ chức bán lẻ bình ổn thị trường, bảo quản lương thực dự trữ của Tổng công ty và một số công tác khác (định giá, tổ chức đấu thầu thanh lý tài sản, đôn đốc thu tiền hàng công nợ...)
- Thường xuyên tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Và những việc đột xuất do Giám đốc yêu cầu.
4.5. ...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©