Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần cung ứng tầu biển Quảng Ninh

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần cung ứng tầu biển Quảng Ninh





MỤC LỤC
 
Phần một:Giới thiệu doanh nghiệp 2
1. Tên doanh nghiệp 2
2. Giám đốc 2
3. Địa chỉ 2
4. Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp 2
Phần hai:Tổ chức bộ máy quản lý,bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 4
Phần ba:Khái quát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp 11
A_Kết quả hoạt đông kinh doanh từ năm 2002-2004 11
I/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2002 12
II/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2003 13
III/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 14
B_Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2005.Phương hướng nhiệm vụ năm 2006
Phần I:Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2005 15
I/ Kết qủa hoạt động sản xúât kinh doanh năm 2005 16
II/ Phong trào công nhân viên chức và công tác thi đua 17
III/ Đánh giá tình hình hoạt động năm 2005 18
1) Ưu điểm 18
2) Khuyết điểm tồn tại .19
3) Bài học kinh nghiệm 20
Phần II:Phương hướng,mục tiêu và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2006 20
I/ Phương hướng ,mục tiêu 20
II/ Một số biện pháp thực hiện .21
 
.
 
 
 
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

uất nhập khẩu trực tiếp, uỷ thác, tạm nhập tái xuất các loại hàng hoá, vận chuyển hàng quá cảnh.
+ Phòng điều hành hướng dẫn du lịch và chi nhánh hướng dẫn du lịch tại thị xã Móng cái: Tổ chức khai thác và trực tiếp kinh doanh khách du lịch lữ hành theo các hợp đồng dài hạn và ngắn hạn đối với các tour khách nước ngoài đến Việt nam và các tour khách trong nước có nhu cầu đi nước ngoài.
Các phòng ban chức năng thực hiện chức năng, tham mưu cho giám đốc từng lĩnh vực trong hoạt dộng sản xuất kinh doanh:
+ Phòng Tổ chức hành chính: bao gồm nhiều bộ phận tổng hợp như hành chính, tổ chức, bảo vệ....có nhiệm vụ quản lý con dấu của Công ty, quản lý toàn bộ hồ sơ nhân sự, bố trí sắp xếp tuyển chọn công nhân viên, tham mưu cho lãnh đạo về công tác quản lý đào tạo cán bộ, thi đua khen thưởng.
+ Phòng kế hoạch đầu tư: Tham mưu đề xuất cho lãnh đạo Công ty về các kế hoạch định hướng, chiến lược và chiến thuật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị và phòng ban từng tháng, quý thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Công ty giao. Ngoài ra còn có chức năng nhiệm vụ trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa các phương tiện tầu thuyền, các cơ sở vật chất trong toàn Công ty.
+ Phòng Kế toán tài chính: Có nhiệm vụ tham mưu, cung cấp một cách đầy đủ, kịp thời chính xác về tình hình hoạt động sản xuất giúp lãnh đạo công ty có thể đưa ra những quyết định đúng, thích hợp nhất. Thực hiện các nghiệp vụ về kế toán tài chính với các quy định và chính sách hiện hành của Nhà nước và pháp luật. Giám đốc theo dõi, đông đốc các tổ kế toán các đơn vị cơ sở và phòng ban thực hiện đúng theo sự chỉ đạo chung về công tác kế toán trong toàn Công ty.
Bộ máy quản lý trong toàn Công ty được sắp xếp bố trí một cách chặt chẽ theo sơ đồ sau:
Giám đốc Công ty(Kiêm chủ tịch hội đồng quản trị )
Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh kho ngoại quan, tntx
Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Du lịch lữ hành, khác
Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh CUTB
Phòng Tổ chức hành chính
Phòng Kế hoạch
đầu tư
Phòng Kế toán
tài chính
Cung ứng tầu biển Hòn gai
Cung ứng tầu biển Cửa ông
Khách sạn Bạch đằng
Phòng Kho ngoại quan
Phòng kinh doanh
Trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch
Trạm thay mặt du lịch Móng cái
* Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:
Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kế toán đã và đang là công cụ thực sự quan trọng cùng với các công cụ quản lý khác ngày càng được cải tiến, đổi mới và phát huy tác dụng để đáp ứng yêu cầu quản lý trong cơ chế thị trường. Công ty cung ứng tầu biển Quảng ninh đã rất chú trọng đến tổ chức công tác hạch toán kế toán.
Bộ máy kế toán của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện toàn bộ công tác kế toán, thống kê trong phạm vi toàn Công ty. Tham mưu cho Giám đốc Công ty về lĩnh vực hoạt động tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế, hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra các bộ phận phòng ban,đơn vị cơ sở trong Công ty thực hiện các chính sách và pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nước.
Để thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất từ Giám đốc Công ty đến Trưởng phòng kế toán và các nhân viên, đồng thời căn cứ đặc điểm tổ chức quản lý và yêu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức thực hiện theo hình thức kế toán kết hợp giữa tập trung và phân tán... Với cơ cấu như sau:
- Phòng kế toán tài chính: Chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty. Biên chế của phòng kế toán tài chính gồm 06 người:
+ Kế toán trưởng: Là người giúp cho Giám đốc tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, tư vấn các vấn đề kinh tế tài chính cho Giám đốc, có trách nhiệm phân công hướng dẫn và kiểm tra những cán bộ nghiệp vụ, nhân viên kế toán.
Phụ trách chung xét duyệt kế hoạch tài chính chi tiêu và các khoản chi phí.
+ Phó phòng kế toán: Vì quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty, trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ mà ngoài việc giúp kế toán trưởng phụ trách chung, mở sổ tổng hợp theo dõi các phần kế toán còn kiêm kế toán tài sản cố định và doanh thu, lập báo cáo tài chính.
01 Kế toán tiền lương và Bảo hiểm xã hội.
01 Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán công nợ.
01 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành.
01 thủ quỹ.
Các phòng ban có quy mô nhỏ, việc hạch toán, phản ánh các hoạt động kinh tế tài chính diễn ra tại Phòng kế toán tài chính.
- Phòng kinh doanh.
- Chi nhánh hướng dẫn du lịch tại thị xã Móng cái.
Các đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ:
1.Cung ứng tầu biển Hòn gai.
2.Cung ứng tầu biển Cửa ông.
3.Khách sạn Bạch Đằng.
4. Kho ngoại quan.
5. Phòng điều hành hướng dẫn du lịch.
Tại các đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ có các tổ kế toán được biên chế từ 2 đến 4 người làm nhiệm vụ hạch toán toàn bộ các hoạt động kinh tế tài chính diễn ra ở đơn vị mình, hàng tháng lập báo cáo kế toán gửi về Phòng kế toán Công ty tổng hợp.
Tổ chức bộ máy kế toán được minh hoạ theo sơ đồ sau:
Kế toán trưởng
Phó phòng Kế toán, kiêm kế toán tài sản cố định, doanh thu , lập báo cáo tài chính
Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội
Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
Kế toán các đơn vị cơ sở
* Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội: Thanh toán tiền lương và bảo hiểm xã hội.
* Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán: thu thập số liệu báo cáo thống kê định kỳ, nhận các chứng từ liên đến thanh toán và chuyển chứng từ liên quan đến bộ phận khác
* Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành có nhiệm vụ tập hợp chứng từ có liên quan đến chi phí và thực hiện tính giá thànhtại công ty.
* Thủ quỹ là người làm nhiệm vụ giữ quỹ két tiền mặt của công ty theo dõighi chép xuất, nhập và tồn quỹ tiền mặt.
II,Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Năm 2001 nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:
Tổng số vốn: 4.038.032.822 đồng.
Trong đó:
Vốn cố định: 2.658.627.985 đ.
+ Vốn ngân sách: 1.470.208.897 đ.
+ Vốn tự bổ sung: 1.188.419.088 đ.
Vốn lưu động: 1.379.404.837 đ.
+ Vốn ngân sách: 1.374.991.351 đ.
+ Vốn tự bổ xung: 4.413.486 đ.
Những năm qua Công ty đã chủ động trên các mặt kinh doanh tích cực đưa ra các biện pháp để thu hút mở rộng thị trường làm tăng lượt tầu biển đến cảng đồng thời Công ty còn đảm bảo được chữ tín trong hoạt động kinh doanh. Đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty am hiểu, thông thạo nghiệp vụ, làm việc có hiệu quả trên các lĩnh vực. Tổ chức Đảng, Đoàn thể hoạt động đúng chức năng, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động của Công ty ngày một phát triển.
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Thực hiện 1997
Thực hiện 1998
Thực hiện 1999
Thực hiện ...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©