Giải pháp phát triển hệ thống thông tin ứng dụng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay

Tải miễn phí luận án tiến sĩ "Giải pháp phát triển hệ thống thông tin ứng dụng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay"

MỤCLỤC

Lời cam đoan Trang

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng và sơ đồ Lời mở đầu CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG .........

1.1. Thông tin tín dụng ngân hàng ....................................................................1

1.2. Hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng....................................................10

1.3. Phát triển hệ thống TTTD ngân hàng.......................................................42

1.4. Kinh nghiệm phát triển hệ thống TTTD NH trên thế giới.......................57

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VN

2.1. Khái quát lịch sử hình thành hệ thống TTTD ngân hàng VN..................69

2.2. Thực trạng hệ thống TTTD ngân hàng VN............................................77

2.3. Đánh giá mức độ phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN.................111

CHƯƠNG III

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM ....

3.1. Tiềm năng phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN............................116

3.2. Định hướng mục tiêu phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN...........123

3.3. Các giải pháp phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN.......................128

3.4. Một số kiến nghị.....................................................................................164

Kết luận

Danh mục công trình của tác giả Tài liệu tham khảo Phần phụ lụcLink download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©