Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công Ty Cổ Phần An Phú

Download miễn phí Chuyên đề Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công Ty Cổ Phần An Phú

Mục lục
Trang
Lời mở đầu 1
Phần I
Vốn cố định và những vấn đề liên quan
I . Tổng quan về vốn cố định 2
1 . Khái niệm vốn cố định 2
2 . Kết cấu và phân loại vốn cố định 2
3 . Đặc điểm vốn cố định 2
4 . Vai trò của vốn cố định với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3
II . Hiệu qủa sử dụng vốn cố định 5
1 . Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp 5
2 . Nội dung quản trị vốn cố định 6
2 . 1 Khai thác , tạo lập nguồn vốn cố định 6
2 . 2 Quản lí sử dụng vốn cố định 7
2 . 3 Phân cấp quản lí vốn cố định 7
3 . Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 8
3 . 1 Chỉ tiêu tổng hợp 8
3 . 2 Chỉ tiêu cá biệt 9
4 . Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 10
PHẦN II
Thực trạng quản trị và hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần An Phú
I . Khái quát về sự hình thành và phát triển của công ty CP An Phú 11
1 . Quá trình hình thành , chức năng và nhiệm vụ của công ty CP An Phú 11
1 . 1 Quá trình hình thành của công ty CP An Phú 11
1 . 2 Chức năng , nhiệm vụ của công ty CP An Phú 11
2 . Cơ cấu tổ chức quản lí và điều hành của công ty CP An Phú 12
3 . Đặc điểm về vốn của công ty CP An Phú 14
II . Thực trạng về tình hình quản trị và sử dụng vốn cố định tại công ty CP An Phú 15
1 . Phân tích tình hinh chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 15
2 . Phân tích tình hình quản lí và sử dụng vốn cố định của công ty 18
Phần III
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty CP An Phú
I . Đánh giá khái quát về hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty CP An Phú 22
1 . Những thành tựu trong việc quản lí và sử dụng vốn cố định của công ty CP An Phú 22
2 . Những hạn chế còn tồn tại trong quá trình sử dụng vốn cố định tại công ty 23
II . Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty CP An Phú 24
Kết luận 27
 
 
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

g sản xuất mà không cần bỏ thêm vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đầu tư thêm mới TSCĐ. Như vậy một mặt doanh nghiệp tiết kiệm được vốn, mặt khác lại làm cho giá thành sản phẩm hạ từ đó làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thực sự mang lại hiệu quả cao .
Nội dung quản trị vốn cố định :
Khai thác, tạo lập nguồn vốn cố định :
Trong các doanh nghiệp thì việc tạo lập nguồn vốn cố định đáp ứng nhu cầu kinh doanh luôn là khâu đầu tiên trong quản trị vốn cố định của doanh nghiệp. Để tạo lập nguồn vốn cố định trước tiên doanh nghiệp phải xác định được nhu cầu vốn cố định trong những năm trước mắt và lâu dài. Sau đó doanh nghiệp có thể lựa chọn các nguồn vốn đầu tư phù hợp và có hiệu quả từ nhiều nguồn khác nhau như từ lợi nhuận để lại tái đầu tư, từ nguồn vốn liên doanh liên kết, từ ngân sách nhà nước tài trợ hay huy động vốn thông qua thị trường tài chính... Tuy nhiên, mỗi nguồn tài trợ đều có ưu và nhược điểm riêng, điều kiện thực hiện, chi phí sử dụng khác nhau vì thế các nhà quản trị vừa phải chú ý đa dạng hoá các nguồn tài trợ vừa phải cân nhắc thật kỹ để lựa chọn cơ cấu các nguồn tài trợ vốn cố định hợp lý và có lợi nhất cho doanh nghiệp.
Quản lý sử dụng vốn cố định :
Để sử dụng có hiệu quả vốn cố định trong hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp để không chỉ bảo toàn số vốn hiện có mà còn phát triển được vốn cố định của doanh nghiệp sau mỗi chu kỳ kinh doanh. Thực chất của công việc này là phải luôn đảm bảo duy trì một lượng vốn tiền tệ để khi kết thúc một vòng tuần hoàn bằng số vốn mà doanh nghiệp có thể thu hồi hay mở rộng được số vốn mà doanh nghiệp đã bỏ ra ban đầu để đầu tư mua sắm các TSCĐ tính theo thời giá hiện tại.
Do đặc điểm TSCĐ và vốn cố định là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh song vẫn giữ nguyên hình thấi vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu còn giá trị lại chuyển dịch dần vào giá trị sản phẩm. Vì thế nội dung bảo toàn vốn cố định luôn bao gồm hai mặt hiện vật và giá trị .
- Bảo toàn vốn cố định về mặt hiện vật không có nghĩa là giữ nguyên hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của TSCĐ mà quan trọng hơn là duy trì thường xuyên năng lực sản xuất ban đầu của nó.
- Bảo toàn vốn cố định về mặt giá trị là phải duy trì được sức mua của vốn cố định ở thời điểm hiện tại so với thời điểm bỏ vốn đầu tư ban đầu bất kể sự biến động của giá cả, tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Nội dung bảo toàn vốn cố định bao gồm ba nội dung chính như sau :
- Xác định số vốn cố định phải bảo toàn
- Xác định số vốn thực tế đã bảo toàn
- Xử lý bảo toàn
Phân cấp quản lý vốn cố định :
Trong tình hình phát triển kinh tế hiện nay, đối với các doanh nghiệp nhà nước thì Nhà nước cần có sự phân cấp quản lý để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh. Theo quy chế hiiện hành các doanh nghiệp nhà nước được quyền :
- Chủ động trong việc sử dụng vốn và quỹ dể phục vụ cho mục đích kinh doanh theo nguyên tắc hiệu quả, thực hiện bảo toàn và phát triển vốn cố định.
- Thay đổi cơ cấu tài sản trong quá trình kinh doanh cho phù hợp với đặc tính sản xuất của doanh nghiệp mình.
- Được quyền cho các tổ chức, cá nhân trong nước thuê tài sản để hoạt động nhưng vẫn phải trích khấu hao theo chế độ quy định.
- Được phép cầm cố, thế chấp vay vốn hay bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng theo đúng quy định của pháp luật, được nhượng bán các tài sản lạc hậu, không cần dùng để thu hồi vốn dùng cho hoạt đọng kinh doanh khác có hiệu quả hơn.
- Được dùng quyền sử dụng đất để đầu tư ra ngoài theo đúng quy định của pháp luật.
Các thành phần kinh tế khác được hoàn toàn chủ động trong việc quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn cố định của mình theo các quy chế của luật pháp.
Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp :
Chỉ tiêu tổng hợp :
a. Hiệu suất sử dụng vốn cố định (Hệ số phục vụ vốn cố định)
HCĐ =
Trong đó : DT : Tổng doanh thu tiêu thụ
: Vốn cố định sử dụng bình quân trong kỳ
= (Giá trị còn lại đầu kỳ + Giá trị còn lại cuối kỳ) / 2
Chỉ tiêu này phản ánh cứ mỗi đồng vốn cố định bỏ ra trong kỳ sẽ được bao nhiêu đồng doanh thu hay doanh thu thuần. Đây là chỉ tiêu phản ánh chất lượng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó sử dụng để so sánh giữa kỳ này với kỳ trước, giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác có cùng điều kiện trên cơ sở đánh giá phân tích toàn bộ vốn cố định của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng lớn thì càng tốt.
b . Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn cố định (Hsl ) (Hệ số sinh lợi vốn cố định)
Hsl =
Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của vốn cố định. Nó phản ánh một đồng vốn cố định trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận
c.Chỉ tiêu hàm lượng vốn cố định (Hệ số đảm nhiệm vốn cố định):
HĐNVCĐ =
Chỉ tiêu này phản ánh số vốn cố định cần thiết để taọ ra một đồng doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong kỳ.
d. Hệ số bảo toàn vốn cố định :
Muốn biết doanh nghiệp đã thực hiện việc bảo toàn vốn cố định so với kế hoạch như thế nào ,Chúng ta phải xem xét độ lớn của hệ số bảo toàn vốn cố định.
HBT =
Trong đó : VCĐCK : VCĐ bảo toàn đến cuối kỳ .
VCĐPCK : VCĐ phải bảo toàn đến cuối kỳ
3.2 . Chỉ tiêu cá biệt :
- Hiệu suất sử dụng TSCĐ: Chỉ tiêu phản ánh cứ mỗi một đồng nguyên giá TSCĐ tham gia vào quá trình kinh doanh tạo ra bao nhiêu doanh thu hay doanh thu thuần về sản phẩm hàng hoá tiêu thụ trong kỳ.
HSTSCĐ =
Trong đó : = ( NG TSCĐ đầu kỳ + NG TSCĐ cuối kỳ )/2
- Hệ số hao mòn TSCĐ : phản ánh mức độ hao mòn của TSCĐ trong doanh nghiệp so với thời điểm đầu tư ban đầu.
HSHM =
TKH : số tiền khấu hao
- Kết cấu TSCĐ của doanh nghiệp: phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa giá trị từng nhóm, loại TSCĐ trong tổng số giá trị TSCĐ của doanh nghiệp ở thời điểm đánh giá. Nó giúp cho doanh nghiệp đánh giá mức độ hợp lý trong cơ cấu TSCĐ được trang bị ở doanh nghiệp.
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định :
- Làm tốt công tác đầu tư mua sắm TSCĐ : Hiệu quả sử dụng vốn cố định trước hết phụ thuộc vào chất lượng của công tác đầu tư mua sắm TSCĐ vì khi công tác này được thực hiện tốt nghĩa là doanh nghiệp đã đồng thời đạt được cả hai mục tiêu tiết kiệm được chi phí và TSCĐ mua về phát huy hết năng lực sản xuất .
- Quản lý sử dụng vốn cố định : Để sử dụng có hiệu quả vốn cố định trong các hoạt động đầu tư dài hạn doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy chế quản lý đầu tư và xây dựng từ khâu chuẩn bị, lập dự án đến thẩm định dự án đầu tư. Điều này tránh cho doanh nghiệp bị đầu tư kém hiệu quả .
- Doanh nghiệp phải tiến hành lựa chọn phương pháp cũng như mức khấu hao thích ...

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©