Đáp án thi đại học môn Tiếng Anh – khối A1 2014

Nhóm mod Ket-noi sẽ cập nhật sớm nhất đề thi và đáp án cho các thày cô cộng tác viên làm tại đây

Đáp án mã đề 163:
1.D 2B 3B 4.B 5.A 6.C
7.D 8.C 9B 10.D 11A 12C
13C 14A 15A 16B 17A 18A
19B 20B 21B 22C 23B 24A
25A 26B 27B 28C 29B 30C
31D 32B 33D 34A 35B 36.A
37B 38A 39D 40.C 41B 42C
43A 44B 45C 46A 47A 48A
49A 50B
61.C 62.D 63.C 64.D 65.A 66.C
67.A 68.D 69.A 70.C 71A 72A
73.A 74.B 75.C 76C 77A 78A
79D 80AMusic ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©