Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục tại quận Ba Đình

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục tại quận Ba Đình
Học viện Tài Chính Luận văn cuối khóa
SV: Hoàng Hữu Cường ii Lớp: CQ47/01.03
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
...................................................................................................................................i
MỤC LỤC
.............................................................................................................................................ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
................................................................................................................v
DANH MỤC CÁC BẢNG
...................................................................................................................vi
MỞ ĐẦU
.............................................................................................................................................vii
Chương 1:
..............................................................................................................................................1
SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
......................................................................................1
1.1.
Vai trò của nghiệp giáo dục đối với sự phát triển kinh tế ­ xã hội. .................................................1
1.1.1.
Khái niệm, nội dung hoạt động của giáo dục...........................................................................1
1.1.1.1.
Khái niệm.........................................................................................................................1
1.1.1.2.
Nội dung hoạt động.........................................................................................................2
1.1.2.
Vai trò của sự nghiệp giáo dục đối với phát triển KT­XH.......................................................2
1.2. Khái niệm, nội dung, vai trò của chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục.
.3
1.2.1.Khái niệm, nội dung chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục
...................................3
1.2.1.1. Khái niệm
........................................................................................................................3
1.2.1.2. Nội dung chi
....................................................................................................................5
1.2.2. Vai trò chi thường xuyên NSNN cho giáo dục
........................................................................7
1.3. Quản lý chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục
.............................................................7
1.3.1. Đặc điểm chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục
...................................................7
1.3.2. Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục
...................................8
1.3.2.1. Nguyªn t¾c qu¶n lý chi theo dù to¸n.
................................................................................8
1.3.2.2. Nguyªn t¾c tiÕt kiÖm hiÖu qu¶.
......................................................................................9
1.3.2.3. Nguyªn t¾c chi trùc tiÕp qua Kho b¹c nhµ n­íc.
.............................................................10
1.3.3. Quy trình quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục.
..............11
1.3.3.1.
Lập dự toán ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. ..............................................11
1.3.3.2.Chấp hành ngân sách.
......................................................................................................12
1.3.3.3
. Quyết toán chi NSNN. ....................................................................................................13
1.3.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục
...14
Chương 2
.............................................................................................................................................16
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở QUẬN BA ĐÌNH
........................................................................................16

Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©