Công nghệ nhiệt trong xử lý chất thải rắn

Tải miễn phí đồ án

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 4
PHẦN NỘI DUNG 5
GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ NHIỆT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 5
1. LÝ THUYẾT CHÁY: 5
2. XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT 6
2.1. Định nghĩa xử lý CTR bằng phương pháp nhiệt: 6
2.2. Phân loại hệ thống xử lý CTR bằng phương pháp nhiệt: 6
2.3. Một số ưu điểm và nhược điểm của phương pháp xử lý CTR bằng nhiệt. 7
3. MỘT SỐ CÔNG NGHỆ NHIỆT ĐỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN. 8
3.1. CÔNG NGHỆ ĐỐT CTR: 8
3.1.1.Các nguyên tắc cơ bản của quá trình cháy 9
3.1.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy 11
3.1.3. Một số công nghệ đốt chất thải điển hình 20
3.2. CÔNG NGHỆ PLASMA: 32
3.3. CÔNG NGHỆ KHÍ HOÁ 34
3.3.1.Khí hoá là gì? 34
3.3.2. Hệ thống khí hóa 35
3.3.3. Các phản ứng hoá học xảy ra trong quá trình khí hoá: 39
3.3.4. Một số ứng dụng của công nghệ khí hóa 40
3.4. CÔNG NGHỆ NHIỆT PHÂN 40
3.4.1. Các giai đoạn cơ bản của quá trình đốt chất thải trong lò nhiệt phân 41
3.4.2. Kiểm soát các quá trình đốt 44
3.4.3. Một số ưu điểm và nhược điểm của hệ thống nhiệt phân 45
4. CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CHO CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT. 46
4.1. Kiểm soát ô nhiễm không khí 46
4.2. Thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí: 49
4.3. Hệ thống kiểm soát dioxin/furan 50
4.4. Hệ thống kiểm soát CTR còn lại 50
PHẦN KẾT LUẬN 52
TÀILIỆUTHAMKHẢO…………………………………………………….53

LỜI MỞ ĐẦU

Chất thải rắn nếu không được quản lý tốt sẽ làm mất vệ sinh môi trường đô thị, gây ô nhiễm và chứa đựng nguy cơ tiềm ẩn gây nguy hại đối với sức khỏe con người cũng như các hệ sinh thái. Kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới đã chứng tỏ quy trình công nghệ quản lý chất thải rắn phải bắt đầu được phân loại từ nguồn. Trên cơ sở đó áp dụng các biện pháp xử lý khác nhau nhằm đảm bảo tận dụng được các loại rác có thể tái chế, tái sử dụng, đồng thời xử lý triệt để các chất thải nguy hại.
Rất nhiều nước đang tìm kiếm công nghệ mới trong xử lý rác thải do thiếu các khu chôn lấp như tăng cường các quy chế của quốc gia, đạt được mục tiêu giảm thiểu khí thải gây hiện tượng nóng lên toàn cầu, tăng cường nghĩa vụ của người phát thải. Xử lý rác thải bao hàm động cơ mang tính môi trường, kinh tế và chính trị, xã hội. Xử lý rác thải hiện nay đang sử dụng làm giảm đáng kể những hạn chế của thiếu khu chôn lấp và giảm chi phí xử lý đốt rác nhờ lò đốt, nhưng lại có hạn chế là gánh nặng về rất nhiều chi phí để tái xử lý rác thải như các chất có hại và tro phát sinh trong quá trình đốt.
Ứng dụng công nghệ đốt để xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên, ở nước ta công nghệ đốt vẫn còn khá mới mẻ. Trong những năm gần đây, nhiều đơn vị đã chế tạo lò đốt để xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại nhưng do thiếu cơ sở khoa học khi tính toán nên hiệu quả đốt chưa cao, còn gây ô nhiễm thứ cấp. Vì vậy, đề tài đã tập trung nghiên cứu công nghệ đốt để xử lý một số chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại phổ biến hiện nay. Kết quả là xây dựng được các công thức thực nghiệm để tính toán, thiết kế lò đốt đạt hiệu quả đốt cao đồng thời đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - môi trường.


Link download cho anh em:
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©