Xây dựng hệ thống phòng chống virus trên toàn hệ thống mạng LAN

Tải miễn phí báo cáo thực tập
MỤC LỤC
Trang
Chương 1 : GIỚI THIỆU 1
1.1. Những vấn đề để nghiên cứu về đề tài cần triển khai.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài cần triển khai.
1.3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài.
Chương 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHỌN LỰA GIẢI PHÁP 2
2.1. Tình hình thực tế về virus hiện nay.
2.2. Các số liệu thu thập được từ virus.
2.3. Phân tích số liệu đã thu thập được từ virus.
2.4. Đánh giá thực trạng để triển khai giải pháp.
Chương 3 : TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP 6
3.1. Mô hình mạng cụ thể để triển khai giảipháp.
3.2. Yêu cầu cấu hình máy chủ, máy trạm để triển khai giải pháp 11
3.3. Các thiết bị mạng để triển khai giải pháp.
3.4. Giới thiệu hệ điều hành cài đặt cho máy chủ Server.
3.5. Giới thiệu hệ điều hành cài đặt cho máy trạm Workstation 12
3.6. Giới thiệu các dịch vụ mạng để triển khai giải pháp.
3.7. Giới thiệu các điểm yếu trên mạng bị virus tấn công 25
3.8. Giới thiệu về phần mềm để triển khai giải pháp 29
3.9. Qui trình cài đặt và khai báo trên máy chủ Server 30
3.10. Qui trình cập nhật các mẫu Virus mới 47
3.11. Qui trình cài đặt và khai báo trên máy trạm Workstation 51
3.12. Hướng dẫn khai thác sử dụng 59
Chương 4 : HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 67
4.1. Hạn chế của đề tài.
4.2. Hướng phát triển của đề tài.
Chương 5 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68
5.1. Kết luận.
5.2. Kiến nghị.


Link download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©