Cấu trúc dữ liệu và giải thuật máy tính

các bạn tải miễn phí tài liệu: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật máy tính


GIÁO TRÌNH


CẤU TRÚC DỮ LIỆU
- 2003 -
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu
Lời nói đầu


Cấu trúc dữ liệu là môn học chính yếu của chuyên
ngành Công nghệ thông tin, là kiến thức nền tảng cho
những người lập trình. Nhằm xây dựng một giáo trình
vừa đảm bảo tính chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa đáp
ứng nhu cầu thực hành của chuyên viên. Chúng tôi đã
tham khảo nhiều tài liệu giá trị của các tác giả trong và
ngoài nước nhằm cung cấp kiến thức về môn học Cấu
trúc dữ liệu một cách có hệ thống, nhiều vấn đề được
minh hoạ trực quan và hướng dẫn theo từng bước lập
trình cụ thể cho học viên.
Mặc dù rất nhiều cố gắng nhưng chắc chắn không
thể tránh được thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được
các ý kiến đóng góp để giáo trình ngày càng được hoàn
thiện.

Nhóm biên soạn
2
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu

Chương 1: CÁC CẤU TRÚC DỮ LIỆU CƠ BẢN
VÀ GIẢI THUẬT1- Vai trò của cấu trúc dữ liệu:
Xây dựng một đề án tin học thực chất là chuyển
bài toán thực tế thành một bài toán có thể giải quyết trên
máy tính. Mà một bài toán thực tế bất kỳ đều bao gồm các
đối tượng dữ liệu và các yêu cầu xử lý trên các đối tượng
đó. Như vậy, để xâycác bạn download về để xem đầy đủ nhé Xem link download tại Blog Kết nối!

¨°o.O (Sống tốt mỗi ngày) O.o°
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©