Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần dẫn xuất halogen, ancol, phenol, anđehit, axit cacboxylic và este ở trường trung học phổ thông nhẵm hỗ trợ phương pháp tự học cho học sinh

Tải miễn phí luận văn thạc sỹ
PHỤ LỤC
MỞ ĐÀU..............................................................................................................................
1. Lý do chọn đề tài.................................................. ..........................................................
2. Mục đích nghiên c ử u ................................ ....................................................................
3. Nhiệm vụ nghiên cứu.....................................................................................................
4. Phưoiig pháp nghiên cứu..............................................................................................
5. Giả thiết khoa học...........................................................................................................
6. Những đóng góp inói của luận văn..............................................................................
NỘI DUNG.........................................................................................................................
CHƯƠNG 1: C ơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THựC TIỄN......................................................
1.1. Vai trò của tự học........................................................................................................
1.2. Hình thức tư học.......................................................................... ...............................
1.3. Năng lực tự học..........................................................................................................
1.4. Bài tập hóa học..........................................................................................................
1.5. Thực trạng về khả năng tự học của học sinh ờ bậc THPT hiện nay................
CHƯƠNG 2: XÂY DựNG VÀ s ử DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN DÃN
XƯẮT HALOGEN, ANCOL, PHENOL, ANĐEHIT, AXIT CACBOXYLIC
VÀ ESTE NHẰM HỔ TRỢ PHƯƠNG PHÁP T ự HỌC
CHO HỌC SINH..................................................................................................................
2.1. Nguyên tắc xây dựng.......................................................................................................
2.2. HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ LÝ THUYẾT PHẦN DẢN XUẤT HALOGEN,
ANCOL, PHENOL...........................................................................................................
2.2ểl. Tóin tắt nội dung lí thuyết cơ bản phần halogen, ancol, phenol....................
2.2.1.1. Dẩn xuất halogen..........................* ................ 7 ................. .................................
2.2.1.2. Ancol....................................................................................................................
2.2.1.3. Phenol....................................................................................................................
2.2.2. BÀI TẬP THEO CHỦ ĐÈ..........................................................................................
2ệ2.2ểl ' Bài tập về dẫn xuất halogen..............................................................................
2.2.2.3. Bài tập về phenol.................................................................................................
2.3. HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ LÝ THUYÉT PHÀN ANĐEHIT, AXIT
CACBOXYLIC, ESTE....................................................................................................
2.3.1. Tóm tắt nội dung lí thuyết cơ bản phẩn anđehit, axit cacboxylic, este.........
2.3.1.1 Anđehit...................................................................................................................
2.3.1.2 Axit cacboxylic....................................................................................................
2.3.1.3. Este........................................................................................................................
2.3.2. Bài tập theo chủ đề.................................................................................................
2.3.2.1. Anđehit..................................................................................................................
2.3.2ể2. Axit cacboxylic.................................................................................................. 105
2.3.2.3ế Este...................................................................................................................... 128
CHƯƠNG 3 THựC NGHIỆM s ư PHẠM......................................................163
3.1..Mục đích thực nghiện sư phạm (TNSP)..............................................................163
3ể2. Nhiệm vụ TNSP.......................................................................................................163
3.3..Phương pháp thực nghiệm sư phạm....................................................................163
3.4. Kết quả thực nghiệm SU' phạm..............................................................................165
3.5ệ Xử lí kết quả thực nghiệm sư phạm.....................................................................174
Kết luận chung và kiến nghị.........................................................................................174
PHỤ LỤC.........................................................................................................................176

LInk download cho các bạn:
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©