Giáo trình hoàn chỉnh vi điều khiển PIC 2

các bạn tải miễn phí tài liệu: Giáo trình hoàn chỉnh vi điều khiển PIC 2


CHÖÔNG 2 VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A

2.1 SÔ ÑOÀ CHAÂN VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A
Hình 2.1 Vi ñieàu khieån PIC16F877A/PIC16F874A vaø caùc daïng sô ñoà chaân
2.2 MOÄT VAØI THOÂNG SOÁ VEÀ VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A

Ñaây laø vi ñieàu khieån thuoäc hoï PIC16Fxxx vôùi taäp leänh goàm 35 leänh coù ñoä daøi 14 bit.
Moãi leänh ñeàu ñöôïc thöïc thi trong moät chu kì xung clock. Toác ñoä hoaït ñoäng toái ña cho pheùp laø
20 MHz vôùi moät chu kì leänh laø 200ns. Boä nhôù chöông trình 8Kx14 bit, boä nhôù döõ lieäu 368x8
byte RAM vaø boä nhôù döõ lieäu EEPROM vôùi dung löôïng 256x8 byte. Soá PORT I/O laø 5 vôùi 33
pin I/O.

Caùc ñaëc tính ngoaïi vi bao goàmcaùc khoái chöùc naêng sau:

Timer0: boä ñeám 8 bit vôùi boä chia taàn soá 8 bit.
Timer1: boä ñeám 16 bit vôùi boä chia taàn soá, coù theå thöïc hieän chöùc naêng ñeám döïa vaøo
xung clock ngoaïi vi ngay khi vi ñieàu khieån hoaït ñoäng ôû cheá ñoä sleep.
Timer2: boä ñeám 8 bit vôùi boä chia taàn soá, boä postcaler.
Hai boä Capture/so saùnh/ñieàu cheá ñoä roâng xung.
Caùc chuaån giao tieáp noái tieáp SSP (Synchronous Serial Port), SPI vaø I2C.
Chuaån giao tieáp noái tieáp USART vôùi 9 bit ñòa chæ.
Coång giao tieáp song song PSP (Parallel Slave Port) vôùi caùc chaân ñieàu khieån RD, WR,
CS ôû beân ngoaøi.

Caùc ñaëc tính Analog:
8 keânh chuyeån ñoåcác bạn download về để xem đầy đủ nhé Xem link download tại Blog Kết nối!

¨°o.O (Sống tốt mỗi ngày) O.o°
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©