Tổng hợp từ vựng

các bạn tải miễn phí ebook: Tổng hợp từ vựng


găp gơ
̣ thưc
ơÅ ơÅ găp gơ
̣ ưỉ ưỉ š ñ đôi xư
́

ơố ơố ̣ ̣
găp tai nan ưố ưốš ñ ́
tranh châp

̣ ễ ̣ ễ găp gơ
̣ ́ ơ ́ ơ ́
đên thăm

ơố ơố hôi ngộ
̣ ́ ễ ́ ễš ñ ́ ́
đanh mât

̣ × ̣ × ̉
đuôi theo ́ ® ́ ® P ö nghi ngờ
́các bạn download về để xem đầy đủ nhé Xem link download tại Blog Kết nối!

¨°o.O (Sống tốt mỗi ngày) O.o°

Sống đẹp mỗi ngày
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©