Hoàn thiện Kiểm soát chất lượng Kiểm toán Báo cáo Tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Hoàn thiện Kiểm soát chất lượng Kiểm toán Báo cáo Tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOANDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ HÌNH VẼLỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................................1CHƯƠNG 1
:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY

KIỂM TOÁN THỰC HIỆN ...........................4
1.1.
...............................................
Lý luận chung về kiểm soát chất lượng kiểm toán
............................................................................................................................................4
1.1.1.
Lịch sử ra đời của kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính..............4
1.1.2. Khái niệm chất lượng hoạt động kiểm toán và kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán ...................................................................................................................51.1.3.
Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng kiểm toán.......................................................8
1.1.4.
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động kiểm toán. .......................11
1.1.5. Các loại hình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán................................14
1.2.
...................................
Kiểm soát chất lượng kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán
..............................................................................................................................................16
1.2.1.
...........................................
Lịch sử phát triển chuẩn mực kiểm soát chất lượng
..........................................................................................................................................16
1.2.2.
.........................
Quy định về kiểm soát chất lượng đối với các công ty kiểm toán
..........................................................................................................................................18
1.2.3.
.............................
Xây dựng kiểm soát chất lượng từ phía các công ty kiểm toán
..........................................................................................................................................19
1.3.
...................
Kinh nghiệm của các nước trong việc kiểm soát chất lượng kiểm toán
..............................................................................................................................................25
1.3.1.
..................
Kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong việc kiểm soát chất lượng kiểm toán
..........................................................................................................................................25
1.3.2.
...............................................
Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Pháp
..............................................................................................................................................27
CHƯƠNG 2
:
THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN AASC ............................................................31
2.1.
...
Khái quát về hoạt động kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài
chính Kế toán và Kiểm toán. .........................................................................................312.2.
...
Đặc điểm về khách hàng và dịch vụ của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài
chính Kế toán và Kiểm toán có ảnh hưởng đến kiểm soát chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính ....................................................................................................................342.3.
...
Thực tiễn kiểm soát chất lượng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty
AASC thực hiện..............................................................................................................36
2.3.1. Kiểm soát chất lượng trước cuộc kiểm toán .....................................................37
2.3.2. Kiểm soát chất lượng trong giai đoạn thực hiện kiểm toán
53
2.3.3. Kiểm soát chất lượng sau kiểm toán .................................................................702.3.4. Thành lập phòng kiểm soát chất lượng kiểm toán...........................................74
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN ....................................................................................................76

Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©