Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên 133

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên 133
Chuyên đề thực tập chuyên ngành
Hoàng Thị Minh Liên
KT2- K10
ii
1.4.2.1 Các chính sách kế toán chung…………………………………... 17
1.4.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán…………………... 17
1.4.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán………………….. 19
1.4.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán……………………. 20
1.4.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán……………………………… 23
1.5 Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu……………………. 23
1.5.1 Hạch toán vốn bằng tiền………………………………………… 23
1.5.1.1 Tài khoản sử dụng……………………………………………… 23
1.5.1.2 Chứng từ sử dụng……………………………………………… 23
1.5.1.3 Luân chuyển chứng từ………………………………………… 24
1.5.2 Hạch toán tài sản cố định……………………………………..... 26
1.5.2.1 Tài khoản sử dụng……………………………………………... 26
1.5.2.2 Chứng từ sử dụng……………………………………………… 26
1.5.2.3 Luân chuyển chứng từ………………………………………… 26
PHẦN II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 133…………. 29
2.1 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất…………………………… 29
2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất…………………………………….. 29
2.1.2 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất………………………… 30
2.1.3 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất……………………. 31
2.2 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp…………………… 31
2.2.1 Tài khoản sử dụng…………………………………………….. 31
2.2.2 Chứng từ sử dụng……………………………………………… 31
2.2.3 Trình tự hạch toán…………………………………………….. 32

Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©