Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Download miễn phí Chuyên đề Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham gia đấu giá:
- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người thay mặt pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.
- Tổ chức tài chính trung gian thực hiện định giá hay đấu giá bán cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hoá không được tham gia đấu giá mua cổ phần của doanh nghiệp đó
Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ theo quy định của TTGDCKHN;
Tham gia đường truyền dữ liệu dùng chung (khi triển khai) theo quy định của TTGDCKHN;
Có hệ thống dự phòng trường hợp xảy ra sự cố máy chủ, đường truyền, điện lưới, v.v;
-. Có ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán với tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp tốt:
Giám đốc phải đáp ứng được các điều kiện quy định của pháp luật đối với người làm Giám đốc CTCK;
Có nhân viên đủ điều kiện được cử làm thay mặt giao dịch;
Có ít nhất 01 nhân viên giám sát tuân thủ;
Tất cả nhân viên công ty phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
-. Các điều kiện khác do TTGDCKHN quy định trong trường hợp cần thiết;   
3.3.2. Hồ sơ làm thành viên
Đơn đăng ký làm thành viên (Phụ lục 01/QCTV);
Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động;
Bản sao Giấy chứng nhận thành viên lưu ký;
Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật;
Điều lệ công ty theo quy định tại Phụ lục số 15 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán;
Các quy trình nghiệp vụ về hoạt động môi giới (bao gồm cả các quy trình sửa lỗi trong giờ giao dịch, sửa lỗi sau giao dịch kèm theo Hợp đồng mở tài khoản với khách hàng, các mẫu phiếu lệnh, hướng dẫn người đầu tư tham gia giao d ịch tại TTGDCKHN); quy trình nghiệp vụ tự doanh; quy tắc đạo đức nghề nghiệp; quy định, quy trình về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công ty;
Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các trưởng phòng nghiệp vụ, thay mặt giao dịch và người hành nghề chứng khoán có xác nhận tại nơi cư trú trong vòng 01 tháng trước khi nộp Hồ sơ đăng ký làm thành viên hay xác nhận của Công ty chứng khoán theo m ẫu quy định tại Phụ lục số 4 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán;
Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán của (Tổng) Giám đốc và người hành nghề kinh doanh chứng khoán của CTCK; Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin theo Mẫu CBTT-01 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công b ố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Các tài liệu khác để chứng minh Công ty đã đáp ứng được các điều kiện làm thành viên.
3.3.3 Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên
-.Quyền lợi
Sử dụng hệ thống giao dịch và các dịch vụ do TTGDCKHN cung cấp;
Nhận các thông tin về thị trường giao dịch chứng khoán từ TTGDCKHN;
Đề nghị TTGDCKHN làm trung gian hoà giải khi có tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán của thành viên giao dịch;
Đề xuất và kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của TTGDCKHN và hoạt động của thành viên trên TTGDCKHN;
Được rút khỏi tư cách thành viên sau khi được TTGDCKHN ch ấp thuận;
Các quyền khác do TTGDCKHN quy định.
-. Nghĩa vụ
Tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại Điều 71 Luật Chứng khoán;
Chịu sự kiểm tra, giám sát của TTGDCKHN;
Nộp phí thành viên, phí giao dịch và các phí dịch vụ khác theo quy định của Bộ Tài chính;
Công bố thông tin theo quy định tại Điều 104 Luật Ch ứng khoán, Thông tư số 38/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/4/2007 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quy chế công bố thông tin của TTGDCKHN;
Hỗ trợ các thành viên giao dịch khác theo yêu cầu của TTGDCKHN trong trường h ợp cần thiết;
Tuân thủ các quy định tại Quy chế Giao dịch và các quy định khác đối với thành viên giao dịch của TTGDCKHN;
Duy trì các điều kiện do TTGDCKHN quy định đối với thành viên giao dịch;
Cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình giao dịch và chứng khoán giao dịch trên TTGDCKHN cho khách hàng;
Kiểm soát chặt chẽ tình hình đặt lệnh của khách hàng đảm bảo tuân thủ
3.3.4 Lịch nộp báo cáo
3.4. Thủ tục đấu giá
- Đối tượng và điều kiện Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham gia đấu giá-
Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người thay mặt pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.   
Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều ph ải thông qua tài khoản này.
Tổ chức tài chính trung gian thực hiện định giá hay đấu giá bán cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hoá không được tham gia đấu giá mua cổ phần của doanh nghi ệp đó Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua  
- Tìm hiểu thông tin Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ công bố thông tin về đợt bán đấu giá cổ phần tối thiểu 20 ngày trước ngày tổ chức đấu giá trên 03 số báo liên tiếp của thời báo Kinh tế Việt  Nam và báo địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Thông tin chi tiết v ề doanh nghiệp, Quy chế đấu giá và các thông tin liên quan được cung cấp tại trụ sở doanh nghiệp bán đấu giá, các địa điểm đại lý nhận đăng ký và các website: www.hastc.org.vn, www.ssc.gov.vn  
- Thủ tục tham gia đấu giá
Đăng ký tham gia đấu giá Nhà đầu tư nhận đơn hay trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại các địa điểm nhận đăng ký của đại lý đấu giá và địa chỉ website www.hastc.org.vn.
(1)      Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hay chuyển khoản) vào tài khoản của Đại lý đấu giá. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.
(2)      Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá: Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình: -       
   Đối với cá nhân trong nước:
(1) CMND hay hộ chiếu. Trường hợp nh ận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật
.(2) Giấy nộp tiền hay giấy chuyển tiền đặt cọc; -   
       Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong n ước còn nộp thêm Giấy chứng nh ận đăng ký kinh doanh hay giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ quyền cho thay mặt thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường h ợp người làm th ủ tục là thay mặt theo pháp luật của tổ chức
Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy đ
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©