Một số giải pháp hoàn thiện quá trình chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Nước và Môi Trường Bắc Bộ

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Một số giải pháp hoàn thiện quá trình chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Nước và Môi Trường Bắc Bộ
2
2.4.1

Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ....................................................................37
2.4.2

Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nã ...............................................38
CH¦¥NG 3. MéT Sè BIÖN PH¸P HOµN THIÖN QU¸ TR×NH X¢Y DùNG CHIÕN L¦îc kinh doanh cña c«ng ty ..................................................................39
3.1

X¸c ®Þnh hÖ thèng môc tiªu cho c«ng ty cæ phÇn n­íc vµ M«i tr­êng
B¾c Bé ...........................................................................................................39
3.1.1

Môc tiªu dµi h¹n ( tõ nay ®Õn n¨m 2012 ) ........................................39
3.1.2

Môc tiªu ng¾n h¹n (hµng n¨m). .........................................................40
3.2. Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn N­íc vµ M«i Tr­êng B¾c Bé........................................................................................41
3.2.1

Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh bªn ngoµi cña c«ng ty.................41
3.2.1.1. Ph©n tÝch m«i tr­êng vÜ m«. ..................................................413.2.1.2. M«i tr­êng ngµnh kinh tÕ. ........................................................433.2.1.3 Ph©n tÝch hoµn c¶nh néi bé C«ng ty........................................47
3.3.

VËn dông mét sè m« h×nh ®Ó ph©n tÝch lùa chän chiÕn l­îc.............49
3.3.1

Ma trËn BCG ( Boston Consulting Group ) ......................................49
3.3.2 Ma trËn SWOT ( Strengths­ Weaknesses­ Oportunities­ Threats)
.
51
3.4. X©y dùng mét sè m« h×nh chiÕn l­îc vËn dông cho C«ng ty cæ phÇn N­íc vµ M«i tr­êng B¾c Bé.................................................................53
3.4.1 ChiÕn l­îc thÞ tr­êng .........................................................................533.4.2 ChiÕn l­îc ®a d¹ng hãa s¶n phÈm.....................................................533.4.3. ChiÕn l­îc ®Êu thÇu. .......................................................................55
KÕt luËn.............................................................................................................59Danh môc tµi liÖu tham kh¶o ............................................................................60

Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©