Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư kinh doanh tại công ty Cổ phần VIMECO: thực trạng và giải pháp

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư kinh doanh tại công ty Cổ phần VIMECO: thực trạng và giải pháp
GVHD: TS. PHẠM THU HÀ

HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Sv: Tạ Văn Đoàn

Lớp: QTKD - K2
1.5. Cơ hội và thách thức của Công ty trong tình hình hiện nay……….....31
II. Phân tích hiệu quả đầu tư và kinh doanh bất động sản tại VIMECO
những năm gần đây…………………………………………………………. ....33
2.1. Thị trường bất động sản Việt Nam thời gian qua………………….....33
2.2. Tình hình đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản tại Vimeco
từ năm 2005 đến nay ...................................................................................34
2.3. Một số chỉ tiêu về doanh thu của doanh nghiệp qua các năm………..37
2.4. Chỉ tiêu về lợi nhuận và nộp ngân sách…………………………….. .38
2.5. Nguồn vốn kinh doanh……………………………………………... .40
2.6. Chỉ tiêu về sức sản xuất và sức sinh lời............................................... 42
2.7. Tình hình lao động việc làm tại công ty...............................................46
2.8. Kết luận …………………………………………………………….. .47
III. Những thành tựu và tồn tại trong đầu tư kinh doanh bất động sản
của Công ty cổ phần VIMECO trong thời gian qua....................................... .48
3.1. Những thành tựu đã đạt được của công ty.......................................... .48
3.2 Những vấn đề còn tồn tại..................................................................... .49
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO............................. .51 I/ Mục tiêu hoạt động của Công ty trong thời gian tới.
1.1. Định hướng...........................................................................................51
1.2. Mục tiêu ............................................................................................. .51
II/ Một số giải pháp đẩy mạnh hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản
của Công ty...........................................................................................................52
2.1. Giải pháp huy động vốn cho hoạt động đầu tư.................................... 52
2.2. Giải pháp cho hoạt động đầu tư theo lĩnh vực..................................... 54
2.3. Giải pháp cho các giai đoạn của quá trình đầu tư .............................. 58
2.4. Một số giải pháp khác.......................................................................... 65
III/ Một số kiến nghị với các cơ quan chức năng........................................65
KẾT LUẬN……………………………..............................................….. 67

Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©