Tán sắc và các phương pháp bù tán sắc trong hệ thống wdm

Tải miễn phí đồ án

MỤC LỤC
CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC HÌNH VẼ viii
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG WDM 2
1.1 Giới thiệu về WDM 2
1.1.1 Nguyên lý cơ bản của WDM 2
1.1.2 Sự phát triển của công nghệ WDM 4
1.1.3 Sơ đồ khối hệ thống WDM 6
1.2 Các cấu hình mạng và cơ chế bảo vệ cho mạng WDM 8
1.2.1 Cấu hình điểm – điểm 8
1.2.2 Cấu hình vòng Ring 9
1.2.3 Cấu hình Mesh 11
CHƯƠNG II: ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC ĐẾN HỆ THỐNG WDM 13
2.1 Tán sắc 13
2.1.1 Khái niệm 13
2.1.2 Hiện tượng, nguyên nhân gây ra tán sắc 14
2.1.3 Ảnh hưởng của tán sắc 16
2.2 Phân loại tán sắc. 16
2.2.1 Tán sắc vật liệu 16
2.2.2 Tán sắc mode 18
2.2.3 Tán sắc dẫn sóng 21
2.2.4 Tán sắc bậc cao 23
2.2.5 Tán sắc mode phân cực PMD 24
2.2.6 Tán sắc vận tốc nhóm………………………………………………………26
CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP BÙ TÁN SẮC TRONG HỆ THỐNG WDM 22
3.1 Sự cần thiết phải quản lý tán sắc 22
3.2 Các mô hình bù trước 24
3.2.1 Kỹ thuật dịch tần trước 24
3.2.2 Các kỹ thuật mã hóa mới 27
3.2.3 Các kỹ thuật dịch tần trước phi tuyến 30
3.3 Các kỹ thuật bù sau 32
3.4 Các sợi bù tán sắc 34
3.5 Các bộ lọc quang 36
3.6 Các cách tử Bragg sợi 40
3.6.1 Cách tử chu kỳ đều 40
3.6.2 Cách tử sợi dịch tần 44
3.6.3 Bộ nối mode dịch tần 47
3.7 Sự kết hợp pha quang 48
3.7.1 Nguyên lý hoạt động 48
3.7.2 Bù của tự điều chế pha SPM 49
3.7.3 Tín hiệu kết hợp pha 51
3.8 Các hệ thống sóng ánh sáng đường dài 54
3.8.1 Ánh xạ tán sắc theo chu kỳ 55
3.8.2 Nguyên lý đơn 56
3.8.3 Các hiệu ứng phi tuyến trong kênh 59
3.9 Các hệ thống dung lượng lớn 61
3.9.1 Bù tán xạ băng rộng 61
3.9.2 Bù tán sắc điều hướng 64
3.9.3 Quản lý Tán sắc Bậc Cao 66
3.9.4 Bù PMD 69
CHƯƠNG IV: MÔ PHỎNG BÙ TÁN SẮC BẰNG PHẦN MỀM OPTISYSTEM 85
4.1 Tổng quan về phần mềm Optisystem 85
4.1.1 Lợi ích 85
4.1.2 Ứng dụng 85
4.2 Mô hình mô phỏng 86
4.2.1 Yêu cầu thiết kế 86
4.2.2 Mô phỏng theo phương án thiết kế 88
KẾT LUẬN 92
TÀI LIỆU THAM KHẢO 87LInk download cho các bạn:
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©