Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty dệt 19/5 Hà Nội

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Phần 1:Tổng quan về công ty dệt 19/5 HN .3
I. Giới thiệu chung về công ty dệt 19/5 Hà nội .3
1. Tên công ty .3
2. Địa chỉ giao dịch .3
3. Loại hình doanh nghiệp .3
4. Ngành và lĩnh vực kinh doanh chủ yếu .3
II. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .4
1. Giai đoạn 1959 – 1964 .4
2. Giai đoạn 1965 – 1988 .5
3. Giai đoạn 1989 – 1999 .6
4. Giai đoạn 1999 đến nay .8
III. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty dệt 19/5 Hà Nội trong những năm tới .10
1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong 4 năm gần đây 10
2. Kết quả tiêu thụ hàng hoá .11
Phần 2: Thực trạng sử dụng TSCĐ ở công ty dệt 19/5 HN .16
I. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếun ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSCĐ ở công ty dệt 19/5 Hà Nội .16
1. Đặc điểm về sản phẩm 16
2. Đặc điểm về thị trường 17
3. Đặc điểm về nhân sự .19
4. Đặc diểm về bộ máy tổ chức quản lý .20
5. Đặc điểm về công nghệ .28
II. Tình hình TSCĐ tại công ty dệt 19/5 Hà Nội .29
1. Tài sản cố định .29
2. Cơ cấu TSCĐ của công ty dệt 19/5 HN 36
III. Hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty dệt 19/5 HN .38
1. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tổng hợp .38
2. Phân tich một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ .39
III. Đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty dệt 19/5 HN .45
1. Kết quả đạt được 45
2. Những tồn tại và nguyên nhân .46
Phần 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty dệt 19/5 HN trong những năm tới 50
I. Định hướng phát triển của công ty 50
1. Mục tiêu phát triển .50
2. Phương hướng phát triển 51
II. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty dệt 19/5 HN .52
1. Kiến nghị tầm vĩ mô .52
1.1 Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị .52
1.2 Nâng cao hệ số thời gian làm việc của máy móc thiết bị .55
1.3 Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu qaủ TSCĐ trong quá trình sản xuất 56
1.4 Đào tạo tuyển dụng đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân tay nghề cao .57
1.5 Giảm chi phí cố định .58
1.6 Nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới 59
1.7 Áp dụng hình thức thuê mua tài chính .60
2. Kiến nghị tầm vĩ mô .61
Kết luận .63

LỜI MỞ ĐẦU

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt.
Trong cơ chế thị trường, mục tiêu chính không phải chỉ hoàn thành kế hoạch đặt ra một cách máy móc, thụ động mà mục tiêu hàng đầu là sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Bởi vì, lợi nhuận là đòn bẩy kinh tế có hiệu quả nhất, kích thích mạnh mẽ nhất đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Năng suất, chất lượng, hiệu quả là ba chỉ tiêu quan trọng, là mục tiêu phấn đấu của bất kỳ doanh nghiệp nào, là thước đo trình độ phát triển của các đơn vị sản xuất và của toàn bộ nền kinh tế. Phấn đấu sản xuất kinh doanh có hiệu quả và hiệu quả ngày càng cao có ý nghĩa sống còn và phát triển của các doanh nghiệp sản xuất, công ty dệt 19/5 Hà Nội cũng không nằm ngoài qui luật đó.
Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may, có đặc thù là ngành sản xuất tư liệu sản xuất cung cấp cho thị trường, vì thế lượng vốn đầu tư vào tài sản cố định chiếm một tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu vốn đầu tư của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Là một sinh viên thực tập tại công ty dệt 19/5 Hà Nội, trước tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty, cùng với kiến thức đã học tại trường, em quyết định chọn đề tài: ”Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty dệt 19/5 Hà Nội” cho chuyên đề thực tập của mình.


Chuyên đề được chia làm ba phần:
Phần 1: Tổng quan về công ty dệt 19/5 Hà Nội
Phần 2: Thực trạng sử dụng tài sản cố định tại công ty dệt 19/5 Hà Nội
Phần 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty dệt 19/5 Hà Nội trong những năm tới.Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©