Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị điện nước Hà Nội

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị điện nước Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG I:ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG TỚI KÉ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 4

1.1.Đặc điểm ngành hàng kinh doanh 4

1.2. Thị trường hàng hóa 5

1.2.1. Quy mô thị trường 5

1.2.2. Đối thủ cạnh tranh 6

1.3. Các cách bán hàng của Công ty 7

1.3.1. Mục tiêu và định hướng bán hàng chung của Công ty năm 2009 7

1.3.2. Các hình thức bán hàng của Công ty. 8

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 9

2.1.1. Chính sách chung 9

2.1.2. Vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp. 10

2.2. Kế toán chi tiết hàng hóa 12

1.2.1. Chứng từ sử dụng 12

1.2.2. Tổ chức hạch toán chi tiết hàng hoá 12

2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán 23

1.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng 29

1.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 36

2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 39

2.4.1. Kế toán chi phí bán hàng 39

2.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 42

1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 44

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI 49

3.1. Đánh giá về kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị điện nước Hà Nội 49

3.1.1. Những ưu điểm 49

3.1.2. Những tồn tại 51

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị điện nước Hà Nội 52

KẾT LUẬN 54

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


án
( Ký, họ tên)
ĐG
10.720
10.712
10.714

TK ĐƯ
33122
13133

Diễn giải
SĐK:
Nhập hàng của Thành Trang
Xuất bán cho Công ty chú Thơ-Pháp Vân

Xuất bán cho Đại lý Minh Dương
Cộng:
Chứng từ
Số
1/9
28/9

682/9
Ngày
4/9
4/9

30/9
Sổ tổng hợp nhập - xuất - tồn: sổ này được mở riêng cho từng kho. Khi khoá sổ kế toán tháng này thì phần mềm kế toán sẽ tự động chuyển số dư của tháng sang tháng sau. Cuối ngày, cuối tháng đối chiếu số liệu trên sổ tổng hợp xuất nhập tồn với sổ cái TK156.
Biểu 2-5: Sổ tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI
ĐC: Số 118 Giải Phóng – Hà Nội
ĐT: 04-38 688 986 Fax: 04-38 688 269
SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT TƯ HÀNG HÓA
Tháng 9 năm 2009
Tài khoản: 156
Kho 1: 118 Giải Phóng - HN
STT
TÊN HÀNG HÓA
SỐ TIỀN
Tồn đầu kỳ
Nhập trong kỳ
Xuất trong kỳ
Tồn cuối kỳ
1
DI-Nhóm Điện
3,147,300
2,209,275
2,179,622
3,176,953
2
DN-Nhóm Đệ Nhất
8,733,859
58,196,614
48,687,962
18,242,511
3
KH-Nhóm khác
0
9,828,542
8,128,906
1,699,635
4
TP-Nhóm Tiền Phong
0
105,973,454
1,529,107
104,444,347
5
VB-Nhóm Vesbo
57,386,645
314,574,886
136,896,043
235,065,488
Cộng
69,267,805
490,782,770
197,421,640
362,628,935
Ngày 30 tháng 9 năm 2009
Kế toán
(ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
2.3. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng
Chứng từ sử dụng
Hoá đơn bán hàng
Báo giá kiêm Phiếu xuất kho
Phiếu thu: lập làm 2 liên, một liên giao cho khách hàng, một liên lưu tại quyển để ghi nhận doanh thu.
Báo có của ngân hàng
Sổ chi tiết sử dụng gồm: Sổ chi tiết doanh thu (Tk 511), sổ chi tiết giá vốn (Tk632).
Các sổ tổng hợp gồm: Sổ nhật ký chung, sổ nhật ký bán hàng, sổ cái các TK 156,157,632,511,512,641, 642 …
Khi phát sinh một nghiệp vụ bán hàng, quy trình luân chuyển chứng từ nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Thiết bị điện nước được thể hiện qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 2-3: Quy trình luân chuyển chứng từ nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Thiết bị điện nước Hà Nội
Khách hàng, Đại lý
Phòng kinh doanh
Phó Giám đốc tài chính
Phòng kế toán
Thủ quỹ
Thủ kho
(1)
(6)
(6)
(7)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5)
(7)
Chú thích:
Đại lý, người có nhu cầu mua hàng đề nghị mua hàng trực tiếp, qua điện thoại (đối với khách hàng quen), hay thông qua đơn đề nghị mua hàng đến phòng kinh doanh.
Căn cứ vào đề nghị mua hàng của khách hàng phòng kinh doanh chuyển lên, kế toán hàng tồn kho kiểm tra xem có đủ hàng để giao theo đơn đặt hàng hay không, nếu đủ thì giao đề nghị mua hàng, đơn đặt hàng cho kế toán bán hàng và công nợ để tiến hành lập báo giá kiêm phiếu xuất kho, hay hóa đơn GTGT.
Nếu xuất luôn hóa đơn GTGT thì kế toán trưởng xem xét, thông qua hóa đơn, sau đó chuyển hóa đơn GTGT lên phó giám đốc tài chính để duyệt ký.
Phó giám đốc tài chính kiểm tra, ký duyệt.
Kế toán bán hàng lập phiếu thu, thủ quỹ nhận tiền từ khách hàng căn cứ vào phiếu thu và ghi vào sổ quỹ.
Phòng kinh doanh yêu cầu thủ kho xuất hàng hóa cho khách hàng theo báo giá kiêm phiếu xuất kho hay theo hóa đơn GTGT. Thủ kho xuất hàng và ghi vào thẻ kho.
Thủ quỹ và thủ kho nộp lên phòng kế toán các chứng từ liên quan.
Công ty TNHH thiết bị điện nước Hà Nội tổ chức hạch toán kế toán theo hình thức sổ Nhật Ký chung. Sau đây là sơ đồ hạch toán tổng hợp quá trình bán hàng của Công ty theo hình thức sổ Nhật Ký chung.
Sơ đồ 2-4: Hạch toán tổng hợp quá trình bán hàng
Chứng từ gốc
Sổ kế toán chi tiết
Sổ chi tiết Tk632, Tk 511
Sổ tổng hợp chi tiết Tk 632, Tk 511
Báo cáo kế toán
Sổ nhật ký chung
Sổ cái Tk 156,157,632,511,512,641,911,421…
Bảng cân đối số phát sinh
Nhật ký đặc biệt (Nhật ký bán hàng)
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Quan hệ đối chiếu
2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán
Phương pháp xác định giá vốn hàng bán:
Giá vốn của hàng hóa xuất bán được tính theo phương pháp giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập, cứ sau mỗi lần lập phiếu nhập kho kế toán phải xử lý dữ liệu để phần mềm tính ra giá bình quân. Công thức tính giá bình quân đơn vị hàng hóa sau mỗi lần nhập như sau:
Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập
=
Giá trị thực tế hàng tồn kho sau mỗi lần nhập
Số lượng hàng thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập
Giá trị hàng hóa xuất kho
=
Số lượng hàng hóa xuất kho
x
Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập
Việc tính toán giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập của hàng hóa nhập kho cũng như xác định giá trị hàng xuất kho ( giá vốn) đều do phần mềm kế toán xử lý. Do đó giảm một lượng công việc rất lớn cho kế toán.
Tài khoản sử dụng:
TK632 – Giá vốn hàng bán.
TK 156 – Hàng hóa
Khi nhập kho hàng hoá, căn cứ vào biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hoá nhập kho, phiếu xuất kho của nhà cung cấp kế toán nhập dữ liệu phát sinh vào phần mềm kế toán. Sau đó phần mềm kế toán sẽ tự động xử lý và tính giá vốn hàng bán theo phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập. Dữ liệu về hàng nhập, hàng xuất sau khi nhập chứng từ, phần mềm kế toán sẽ tự động chuyển qua các sổ kế toán và phần hành có liên quan. Ví dụ như, kế toán nhập phiếu nhập kho: kế toán vào nhập dữ liệu phát sinh trên màn hình giao diện chính của phần mềm kế toán Avtsoft, sau đó đánh mã chứng từ PN (phiếu nhập kho) để nhập dữ liệu. Kết thúc việc nhập dữ liệu và lưu bút toán vừa nhập vào phần mềm. Phần mềm kế toán Avtsoft sẽ tự chuyển dữ liệu vào sổ nhật ký chung, vào sổ chi tiết giá vốn và các sổ có liên quan như sổ chi tiêt, tổng hợp vật tư, hàng hoá. Tương tự như vậy với quá trình bán hàng. Khi nhập báo giá kiêm phiếu xuất kho, dữ liệu đổ vào trong sổ NKC mỗi loại hàng hoá bán ra sẽ có 2 dòng: một dòng xuất bán ( Nợ Tk131, Có Tk 511), một dòng xuất kho ( Nợ Tk 632, Có Tk156).
Ví dụ minh họa: Sử dụng phiếu nhập kho số 24/9 ngày 28/9/2009 ở phần trên.
Khi nhận được các chứng từ nhập hàng hóa thủ kho chuyển lên kế toán tiến hành nhập dữ liệu phát sinh như sau:
Sơ đồ 2-5: Mô phỏng màn hình nhập dữ liệu của phiếu nhập kho
Loại chứng từ
Số chứng từ
PN
24/9
Ngày chứng từ
28/9/2009
Người giao dịch
Đơn vị
Số hợp đồng
Diễn giải
Nhập hàng Vesbo trắng của DN Thành Trang
Bên Nợ
Hàng hóa
331
156
Bên Có
Mã TK
Phải trả người bán
Mã KH-Đ.vị
Mã kho
Mã Yếu tố CP
Mã VTHH
K1
VBT0101
NCC01
DN Thành Trang
ống nước lạnh d20x2.3
Nhập bút toán này
3213600
Thành tiền
Số lượng
300
ĐVT
Nguyên tệ
Tỷ giá
Thành tiền
3213600
Tổng số tiền
m
ĐG
10712
Ghi chú
PHIẾU NHẬP
Bút toán số
Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu cần thiết vào phần mềm kế toán máy, kế toán kích vào ô xử lý dữ liệu, phần mềm sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu trên vào các sổ kế toán liên quan như sổ chi tiết vật tư hàng hóa (Tk156), sổ chi tiết công nợ, sổ nhật ký chung, sổ cái các tài khoản có liên quan… tiếp đến kế toán vào mục xử lý giá bình quân để phần mềm tính ra đơn vị bình quân (giá vốn) của hàng hóa.
Biểu 2-6: Sổ Nhật ký chung
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI
ĐC: Số 118 Giải Phóng – Hà Nội
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Tháng 9 năm 2009
Trang: 1
Chứng từ
Diễn giải
TK PS
VTHH Nợ
VTHH Có
ĐG
SL
TT

Ngày
Số
Nợ

HD
1/9
1/9
Bán hàng Vesbo cho Công ty Vimeco
13110
51110
VBX0105
91.700
28
2.567.600
VNPXM
1/9
1/9
Bán hàng Vesbo cho Công ty Vime...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©