Giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Hà Nội

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: [Free] Giải pháp đẩy mạnh hoạt động Marketing dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Hà Nội
Chuyên đề thực tập GVHD: Th.S Vũ Trọng Nghĩa SV: Nguyễn Hồng Ngọc Lớp: QTKD Tổng hợp 49B MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI ............................ 3 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Hà Nội ........................................................................ 3 1.1.1. Giới thiệu sơ lược .................................................................................... 3 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Hà Nội .................................................................... 3 1.1.3. Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh ......................................................... 5 1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đông Hà Nội ................................................................. 7 1.3. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Hà Nội ........................................................................................ 13 C h ư ơ n g 2 : T H Ự C T R Ạ N G H O Ạ T Đ Ộ N G M A R K E T I N G D Ị C H V Ụ T H Ẻ T Ạ I N G Â N H À N G N Ô N G N G H I Ệ P V À P H Á T T R I Ể N N Ô N G T H Ô N C H I N H Á N H Đ Ô N G H À N Ộ I ........................................................................................ 15 2 . 1 . C á c n h â n t ố ả n h h ư ở n g t ớ i h o ạ t đ ộ n g M a r k e t i n g d ị c h v ụ t h ẻ t ạ i N g â n h à n g N ô n g n g h i ệ p v à P h á t t r i ể n N ô n g t h ô n C h i n h á n h Đ ô n g H à N ộ i ................................ 15 2 . 1 . 1 C á c n h â n t ố k h á c h q u a n ............................................................................ 15 2 . 1 . 2 . C á c n h â n t ố c h ủ q u a n ............................................................................ 16 2 . 2 . T h ự c t r ạ n g h o ạ t đ ộ n g M a r k e t i n g d ị c h v ụ t h ẻ t ạ i N g â n h à n g N ô n g n g h i ệ p v à P h á t t r i ể n N ô n g t h ô n C h i n h á n h Đ ô n g H à N ộ i ................................................................. 16 2 . 2 . 1 . N g h i ê n c ứ u m ô i t r ư ờ n g k i n h d o a n h v à x á c đ ị n h t h ị t r ư ờ n g m ụ c t i ê u .......... 16 2 . 2 . 2 . M a r k e t i n g h ỗ n h ợ p v ớ i d ị c h v ụ t h ẻ t ạ i N g â n h à n g N ô n g n g h i ệ p v à P h á t t r i ể n N ô n g t h ô n C h i n h á n h Đ ô n g H à N ộ i ..................................................................... 19 2 . 2 . 2 . 1 . C h í n h s á c h s ả n p h ẩ m ( P 1 : P r o d u c t ) .................................................... 20 2 . 2 . 2 . 2 . C h í n h s á c h g i á c ả ( P 2 : P r i c e ) ............................................................. 23 2 . 2 . 2 . 3 . C h í n h s á c h p h â n p h ố i ( P 3 : P l a c e ) ........................................................ 25 2 . 2 . 2 . 4 . C h í n h s á c h x ú c t i ế n h ỗ n h ợ p ( P 4 : P r o m o t i o n ) ..................................... 28 2 . 2 . 2 . 5 . C h í n h s á c h c o n n g ư ờ i ( P 5 : P e o p l e ) ................................................... 33 2 . 2 . 2 . 6 . Q u y t r ì n h ( P 6 : P r o c c e s s ) .................................................................. 36 2.2.2.7. C á c b ằ n g c h ứ n g v ậ t l ý c ụ t h ể ( P 7 : P h y s i c a l E v i d e n c e ) ...................... 38
Những năm trước đây, không mấy Ngân hàng quan tâm tới công tác Marketing sản phẩm dịch vụ của mình tới khách hàng. Nhưng từ khi Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ được kí kết năm 2001 cam kết mở cửa ngành Ngân hàng và đặc biệt là sự kiện Việt Nam gia nhập WTO vào tháng 1/2007 đã đánh dấu bước mở cửa thực sự rộng lớn hơn. Các Ngân hàng nước ngoài có tiếng đã lần lượt thành lập Chi nhánh và Văn phòng thay mặt tại Việt Nam, số lượng các Ngân hàng thương mại trong nước cũng tăng lên đáng kể, các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng mới ra đời và ngày càng phát triển.
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©