An Investigation Into Conceptual Metaphors Denoting “Love” In American And Vietnamese Romantic Novels From 2008 To 2013

Luận văn tiếng Anh:An Investigation Into Conceptual Metaphors Denoting “Love” In American And Vietnamese Romantic Novels From 2008 To 2013 = nghiên cứu ẩn dụ ý niệm dùng để biểu đạt "tình yêu" trong các tiểu thuyết lãng mạn Mỹ - Việt từ 2008 đến 2013 . M.A Thesis Linguistics: 60 22 02 01
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©