A study on English-Vietnamese cross-cultural communication in table seating arrangements

Luận văn tiếng Anh:A study on English-Vietnamese cross-cultural communication in table seating arrangements = Nghiên cứu giao tiếp văn hóa Anh - Việt trong các cách sắp xếp chỗ ngồi. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 15
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©