Sử dụng các chủ đề mang tính tranh cãi nhằm tăng cường sự tham gia của sinh viên trong các giờ học nói tiếng Anh tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung Ương. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Luận văn tiếng Anh:Using debates topics to increase students’ participation in English classes at National Economic Technical College = Sử dụng các chủ đề mang tính tranh cãi nhằm tăng cường sự tham gia của sinh viên trong các giờ học nói tiếng Anh tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung Ương. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©