Nghiên cứu về việc sử dụng các hoạt động khoảng trống thông tin trong việc cải thiện kỹ năng nói cho sinh viên khóa dự bị tại Khoa đào tạo hợp tác quốc tế - trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10

Luận văn tiếng Anh:The use of information-gap activities in improving students' speaking skill: a study on pre-departure trainees at Faculty of International Cooperation and Training, Hanoi University of Industry = Nghiên cứu về việc sử dụng các hoạt động khoảng trống thông tin trong việc cải thiện kỹ năng nói cho sinh viên khóa dự bị tại Khoa đào tạo hợp tác quốc tế - trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©