Tội không tố giác tội phạm - một số khía cạnh pháp lý hình sự và tội phạm học

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tổng quan lịch sử hình thành và phát triển những quy định về tội không tố giác tội phạm trong luật hình sự Việt Nam. Nêu những vấn đề lý luận chung về tội không tố giác tội phạm, những dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội phạm này trong pháp luật hình sự hiện hành. Phân tích, đánh giá những quy định về tội không tố giác tội phạm trong pháp luật hình sự một số nước trên thế giới, rút ra những giá trị hợp lý về lập pháp hình sự. Đồng thời đánh giá thực trạng tình hình tội không tố giác tội phạm ở Việt Nam, phân tích và làm rõ nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất hệ thống các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội không tố giác tội phạm
1丄
12.
1.3,
2.1
22.
2.3.
3.1.
3.2.
MỞ ĐẨU
Chương 1 : TỘI KHÔNG Tố GIÁC TỘI PHẠM TRONG LUẬT HÌNH
Sự VIỆT NAM
Khái lược sự hình thành và phát triển những quy định về tội
không tố giác tội phạm trong luật hình sự Việt Nam
Tội không tố giác tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 1999
Những quy định về tội không tố giác tội phạm trong pháp luật
hình sự một số nước trên thế giới
Chương 2 : TÌNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN, ĐIỂU KIỆN CỦA TỘI
KHÔNG TỐ GIÁC TỘI PHẠM
Tình hình tội không tố giác tội phạm từ năm 1997 đến 2005
Nguyên nhân và điều kiện của tội khôĩìg tố giác tội phạm
Dự báo tình hình tội không tố giác tội phạm trong thời gian từ
nay đến năm 2010
Chương 3 : QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
ĐÂU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI KHÔNG Tố GIÁC
TỘI PHẠM
Những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về đấu tranh
phòng, chống tội không tố giác tội phạm
Những giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống
tội không tố giác tội phạm

103
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau hai mươi năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to
lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi bộ mặt của đất nước, cải thiện đáng kể
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thành tựu lớn nhất là đất nước ta
đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; kinh tế tăng trưởng khá cao; nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước đẩu được thiết lập; cỏng
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được đẩy mạnh- Quan hệ quốc tế được mở
rộng, vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh
tổng hợp từ nguồn nội lực của đất nước tăng lên nhiều, tình hình chính trị, xã
hội ổn định, được nhân dân và bạn bè quốc tế khâm phục, đánh giá cao.
Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, chúng ta đã đạt được
những kết quả quan trọng, từng bước nâng cao nhận thức của toàn xã hội về
trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo lập cơ chế đồng bộ, phát
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lóp nhân dân
tham gia phòng, chống tội phạm; từng bước kiềm chế sự gia tăng của các loại
tội phạm, làm giảm một số loại tội phạm nghiêm trọng, giữ vững an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào cộng cuộc phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi cơ chế, bên cạnh những mặt tích
cực, nền kinh tế thị trường cũng đã làm nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực, trong đó
cọ nhiều vấn đề mới phát sinh có liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh
chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp trên
tấl cả các lĩnh vực,trong đó tình hình tội không lố giác tội phạm đang là vấn đề
bức xúc của toàn xã hội. Thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử cho thấy, trong không
ít vụ án, một số công dân không làm tròn nghĩa vụ đấu tranh phòng, chống tội
phạm, không tố giác tội phạm, cho nên các cơ quan bảo vệ pháp luật phải tốn rất

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©