Kiểm sát điều tra Thực trạng và giải pháp qua thực tiễn ở Thừa Thiên Huế

Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn nghiên cứu về công tác kiểm sát điều tra (KSĐT), chỉ ra một số mặt hạn chế của quy định về KSĐT trong luật tố tụng hình sự Việt Nam. Giới thiệu thực tiễn hoạt động KSĐT của tỉnh Thừa Thiên Huế những năm gần đây, mối quan hệ giữa cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đồng thời đưa ra một số kiến nghị cụ thể nhằm góp thêm thông tin trong việc quy định về KSĐT
Luận văn ThS. Luật tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đai học Quốc gia Hà Nội, 2002
LÒI NÓI ĐẨU
Sinh thời VI. Lê Nin, vị lãnh tụ thiên lài của phong traò cộng sản quốc tế
đã đặc biệt quan lâm đến vấn đề xây dựng pháp chế và nhà nước xã hội chủ
nghĩa. Do nhà nước XHCN chưa đạt tới giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản,
nên trong nhà nước XHCN vẫn còn có những hành vi tiêu cực. Bởi vậy, để đạt
được mục đích xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và tiến tới đỉnh cao là
chủ nghĩa cộng sản; nhà nước XHCN “đòi hỏi phải có một sự kiểm sát nghiêm
ngặt của xã hội và của nhà nước ...” (1) ở nước ta cơ quan được giao nhiệm vụ
giám sát ưên là VKSND.
Thời gian qua, ngành kiểm sát luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của
mình, một trong những khâu công tác có nhiều đóng góp trong việc thực hiện
tốt chức năng của ngành kiểm sát, đó là khâu cồng tác KSĐT.
KSĐT có nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động
điều tra của các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao tiến hành một
số hoạt động điều tra; thực hành quyền công tố, bảo đảm cho pháp luật được
chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất (Điều 23 và 141 Bộ luật TTHS),bảo
đàm cho các hoạt động điều tra được khách quan, chính xác, việc xử lý được
đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, khôg bỏ lọt tội phạm, không làm oan
người vô tội, bảo vệ chế độ XHCN, các quyền và lợi ích hợp pháp của công
d á n ...
Ngoài những việc đã làm được, thời gian vừa qua công tác KSĐT cũng
còn những thiếu sót hạn chế nhất định, đó là do pháp luật qui định có chỗ
chưa phù hợp với công tác KSĐT, phần do chế độ đào tạo, tổ chức, sắp xếp
cán bộ KSV làm công tác KSĐT chưa được hợp lý.
Để hiểu rõ công tác KSĐT, tìm ra những nguyên nhân tồn tại nhằm khắc
phục, trước hết phải đi sâu nghiên cứu các qui định của pháp luật vè KSĐT,
đổng thời thông qua thực trạng KSĐT trong ngành kiểm sát cả nưức nói chung đổng thời (hỏng qua ihực Uạng KSĐT Irong ngành kiổm sát cá nước nói chung
và ờ lỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, đe 1 'ÚI ra được những giải pháp sao cho
hoạt động KSĐT đưực hoàn thiện hưn.
1. Tính cấp thiết của để tài:
Khác với những hành vi trái pháp luật khác, tội phạm là hành vi nguy
hiểm cho xã hội, xâm phạm đến độc lập, chú quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh
thổ tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hỏa, quốc
phòng, an ninh, trật tư, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức,
xâm pham tính mạng, sức khoe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các
quyền, lựi ích hựp pháp khác của công dân, xàm phạm những lĩnh vực khác
của trật tự pháp luật XHCN (Điều 8 BLHS 1999). Vì vậy, tảng cường công tác
dấu iranh phòng chống lội phạm là nhiệm vụ quan trọng của công tác KSĐT,
là yèu cầu tấl yếu và cấp thiết của nhà nước và xã hội.
Đất nước la đang bước vào ihời kỳ đổi mới, ngoài những hành vi tích cực
còn có các hành vi tiêu cực, do đó công tác KSĐT phải được coi trọng, nâng
cao chất lượng, vì đó là khâu cồng lác quan trọng trong việc giáo dục, cải tạo
và xử lý tội phạm; nhầm ổn định xã hội. bảo vệ pháp luậl, táng cường pháp
chế XHCN và ihực hiện tốt quyền dân chủ cúa con người.
Từ khi thành lập ngành kiểm sát đến nay, Nhà nước la đã hết sức quan
tâm đến công tác KSĐT và đã ban hành nhiều vãn bản luật về công tác
KSĐT, như Hiến pháp, luật tổ chức VKSND, luật TTHS 1988.
Bên cạnh việc ban hành các văn bản, Nhà nước ta còn đặc biệt quan tâm
đến công tác đào tạo cán bộ kiểm sát, lạo điều kiện íhuận lợi để công tác
KSĐT hoạt động có hiệu quả.
Song, qua áp dụng vào ihực tiễn, pháp luật qui định về KSĐT còn có
những hạn chế, bất cập nhất định, cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung... hơn
nữa, Irình độ, kinh nghiệm cùa mộl số cán bộ, KSV làm công tác KSĐT còn
có những hạn chế dẫn đến chấl lượng KSĐT chưa cao

Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©