Pháp luật về sáp Ngân hàng Thương mại Cổ phần ở Việt Nam

Link tải miễn phí luận văn

Phân tích rõ hơn về khái niệm sáp nhập Ngân hang thương mại cổ phần (NHTMCP) một khái niệm còn chưa rõ ràng và đầy đủ. Phân tích khá toàn diện các vấn đề liên quan đến hoạt động sáp nhập NHTMCP từ quá trình tiền sáp nhập đến khi thực hiện xong giao dịch, đưa ra các bất cập còn gặp phải trong quá trình thực hiện sáp nhập trên. Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về sáp nhập NHTMCP, đưa ra cái nhìn tổng quát và nhận xét các bất cập về hành lang pháp lý ở nước ta trong lĩnh vực này. Đề xuất một số giải pháp và phương hướng khắc phục những tồn tại trong hệ thống pháp luật về sáp nhập NHTMCP ở nước ta
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU .. 1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
2. Mục tiêu nghiên cứu .. 2
2.1. Mục tiêu tổng quát . 2
2.2. Mục tiêu cụ thể 2
3. Tính mới và những đóng góp của đề tài 3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
4.1. Đối tượng nghiên cứu .. 3
4.2. Phạm vi nghiên cứu .. 3
5. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 4
5.1. Nội dung nghiên cứu . 4
5.2. Phương pháp nghiên cứu . 4
Chƣơng 1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật trong hoạt động sáp nhập
NHTMCP . 5
1.1. Một số vấn đề lý luận về hoạt động sáp nhập NHTMCP .. 5
1.1.1 Khái quát chung về hoạt động sáp nhập NH 5
1.1.2. Khái niệm .. 9
1.1.3. Các yếu tố thúc đẩy sáp nhập NHTMCP .. 14
1.1.4. cách sáp nhập NHTMCP . 16
1.2. Một số vấn đề lý luận về pháp luật trong hoạt động sáp nhập NHTMCP 18
1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển khung pháp lý điều chỉnh hoạt động sáp nhập
NHTMCP . 18
1.2.2. Đặc điểm pháp luật điều chỉnh hoạt động sáp nhập NHTMCP 27
Chƣơng 2. Thực trạng pháp luật trong hoạt động sáp nhập NHTMCP ở Việt Nam
hiện nay .. 30
2.1. Quy định về điều kiện sáp nhập . 30
2.1.1. Các quy định hạn chế tập trung kinh tế .. 31
2.1.2. Về chủ thể tham gia sáp nhập: 33
2.1.3. Về Đề án sáp nhập .. 35
2.1.4. Về mức vốn điều lệ: 36
2.2. Quy định về thẩm quyền quyết định sáp nhập . 37
2.2.1. Thẩm quyền của cơ quan Nhà nước: .. 37
2.2.2. Thẩm quyền quyết định tại nội bộ NHTMCP . 38
2.3. Quy định về trình tự, thủ tục sáp nhập . 43
2.3.1. Phối hợp xây dựng Đề án sáp nhập, hợp đồng sáp nhập và Điều lệ .. 43
2.3.2. Thông báo cho cơ quan quản lý cạnh trạnh . 49
2.3.3. Chấp thuận nguyên tắc sáp nhập và chấp thuận sáp nhập . 51
2.3.4. Chuyển giao tài sản 52
2.3.5. Hậu sáp nhập . 53
2.4. Quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia sáp nhập 55
2.4.1. Quyền và nghĩa vụ đối ứng giữa các bên NH tham gia sáp nhập: .. 55
2.4.2. Quyền và nghĩa vụ của NH đối với bên thứ ba .. 58
2.4.3. Quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước . 65
Chƣơng 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật trong hoạt động sáp nhập
NHTMCP ở Việt Nam hiện nay 67
3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật trong hoạt động sáp nhập NHTMCP .. 67
3.2. Một số kiến nghị cụ thể .. 68
3.2.1. Hoàn thiện các quy định về điều kiện sáp nhập.. 68
3.2.2. Hoàn thiện các quy định về thẩm quyền quyết định sáp nhập . 72
3.2.3. Hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục sáp nhập . 72
3.2.4. Hoàn thiện các quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia sáp
nhập. 76
3.2.5. Hoàn thiện các quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động sáp nhập .. 79
KẾT LUẬN 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO .. 83


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©