Bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM VÀ BẢO
HIỂM NHÂN THỌ ..............................................................................................7
1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của bảo hiểm nhân thọ ............................7
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm bảo hiểm................................................................7
1.1.1.1. Khái niệm Bảo hiểm ..................................................................................7
1.1.1.2. Đặc điểm của bảo hiểm.............................................................................8
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm bảo hiểm nhân thọ ...................................................8
1.1.2.1. Khái niệm bảo hiểm nhân thọ ...................................................................8
1.1.2.2. Đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ............................................................11
1.1.3. Vai trò của Bảo hiểm nhân thọ ................................................................15
1.2. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản...................................................18
1.2.1. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ cá nhân ..............................................18
1.2.2. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ theo nhóm ..........................................20
1.2.3. Các loại hình bảo hiểm bổ trợ ..................................................................22
1.3. Sự khác nhau giữa Bảo hiểm nhân thọ và các hình thức bảo hiểm khác23
1.3.1. Sự khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ ........23
1.3.2. Sự khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xã hội ...................24
1.3.3. Sự khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và hình thức huy động vốn của
ngân hàng ............................................................................................................28
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1...................................................................................30
CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM
NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM...............................................................................31
2.1. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.....................................................................32
2.1.1. Hình thức hợp đồng bảo hiểm nhân thọ..................................................34
2.1.2. Các bộ phận hợp đồng bảo hiểm nhân thọ..............................................35
2.1.3. Nội dung hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ...................................................38
2.1.4. Chủ thể giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ .......................................43
2.1.5. Luật điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ........................................35
2.2. Các mô hình hoạt động của công ty bảo hiểm nhân thọ .........................45
2.2.1. Nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ................45
2.2.2. Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ .....................................46
2.3. Kiểm soát bảo hiểm nhân thọ.....................................................................49
2.4. Tranh chấp bảo hiểm nhân thọ..................................................................56
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2...................................................................................70
CHƢƠNG 3. ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP
LUẬT VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ................................................................71
3.1. Định hƣớng hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam ...71
3.2. Giải pháp xây dựng và hoàn thiện pháp luật về Bảo hiểm nhân thọ ở
Việt Nam..............................................................................................................78
3.2.1. Về phía nhà nước ......................................................................................78
3.2.2. Về phía các công ty bảo hiểm ...................................................................81
3.2.3. Các giải pháp cụ thể..................................................................................84
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3...................................................................................96

KẾT LUẬN CHUNG .........................................................................................97
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................99
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Với sự phát triển ổn định của nền kinh tế, thu nhập, đời sống của người
dân ngày càng được cải thiện và chú trọng thì hoạt động bảo hiểm này càng
có điều kiện phát triển, trở thành một trong những kênh huy động vốn quan
trọng đầu tư trở lại cho nền kinh tế. Đối với từng người dân, bảo hiểm đảm
bảo về mặt tài chính nhằm khắc phục hậu quả khi bất ngờ gặp phải rủi ro tai
nạn hay bệnh tật như chi phí điều trị, viện phí,…Bảo hiểm nói chung và bảo
hiểm nhân thọ nói riêng còn cung cấp những chương trình tiết kiệm và là
người thay mặt đầu tư mang lại lợi tức đầu tư cho khách hàng. Đối với các
doanh nghiệp, việc tham gia bảo hiểm giúp các doanh nghiệp chuyển rủi ro,
nhờ vậy các doanh nghiệp an tâm sản xuất và khi có những tổn thất xảy ra,
bồi thường bảo hiểm sẽ giúp họ nhanh chóng khôi phục quá trình kinh doanh.
Đối với ngân hàng thương mại, bảo hiểm đảm bảo cho khả năng hoàn trả vốn
vay của doanh nghiệp, người đi vay trong những trường hợp gặp rủi ro tổn
thất. Đối với nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp như bảo hiểm vật nuôi, bảo
hiểm cây trồng sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà nông khôi phục sản xuất
khi gặp rủi ro, thiên tai, đảm bảo cho sản xuất và lưu thông hàng hóa nông
nghiệp không bị ngưng trệ, gián đoạn. Đối với Nhà bảo hiểm và thị trường tài
chính, doanh thu phí bảo hiểm sẽ là nguồn tài chính được đầu tư và kích thích
sự phát triển của xã hội. Hoạt động bảo hiểm phát triển góp phần cải thiện
môi trường đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư tạo ra môi trường thuận lợi
cho việc hợp tác kinh tế, kỹ thuật, thương mại và thu hút vốn đầu tư nước
ngoài. Mặt khác hoạt động bảo hiểm còn mang về cho kinh tế quốc dân một
khoản ngoại tệ đáng kể. Bảo hiểm chẳng những có tác dụng bồi thường tổn
thất sau khi rủi ro phát sinh mà còn góp phần rất lớn cho vấn đề phòng ngừa
rủi ro và hạn chế tổn thất. Ngoài ra, bảo hiểm nhân thọ còn mang ý nghĩa


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©